Metsätalouden tukijärjestelmä (KEMERA)

Nykyinen kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä (Kemera) tuli voimaan kesäkuun 2015 alusta.

Huhtikuussa 2017 lakiin tehtiin taimikonhoito- ja nuoren metsänhoitotöiden toteutusaikaa koskeva muutos, jonka tavoitteena on, että hoitotyöt toteutettaisiin aikaisempaa nopeammalla aikataululla, eikä tukien maksatuksessa olisi tavanomaista pidempää viivettä. Taimikon varhaishoitotyöt ja nuoren metsän hoitotyöt on toteutettava 12 kuukauden kuluessa siitä, kun toimenpiteelle on myönnetty tukea. Toimenpiteen toteutuksesta annettava toteutusilmoitus on toimitettava Suomen metsäkeskukseen kahden kuukauden kuluttua siitä, kun työ on tehty loppuun.

Korona virusepidemian vuoksi on kemera-lain 29 a§:n soveltamista on muutettu 4.5.2020 voimaan tulleella  lailla 300/2020. Muutos antaa mahdollisuuden Suomen metsäkeskukselle myöntää vuosi lisäaikaa taimikon varhaishoitoa ja nuoren metsän hoitoa varten myönnetyn tuen kohteena olevan työn loppuunsaattamiseen, jos tarve pidentämiseen johtuu koronavirusepidemian aiheuttamista poikkeuksellisista olosuhteista. Säännöksen soveltamisen kannalta merkitystä ei ole sillä, tekeekö kyseien työn maanomistaja itse vai hänen valtuuttamansa metsäalan palvelun tarjoaja. Lisäaikaa on haettava tuen myöntämispäätöksessä mainittuun toteutusilmoituksen toimittamiselle annettuun määräaikaan mennessä. Tältä osin laki on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

Tuhkalannoitus

Valtioneuvosto asetuksen muutos, joka tuli voimaan 1.5.2020, mahdollistaa kemera-tuen myöntämisen metsien tuhkalannoitukseen entistä useammille hankkeille.

Hallitus linjasi Vuosaaren ilmastokokouksessa helmikuussa, että maankäyttösektorin hiilinielua halutaan kasvattaa erityisesti metsien kasvua lisäämällä. Yhdeksi keinoksi tavoitteen saavuttamiseksi hallitus linjasi tuhkalannoituksen edistämisen.

Tuhkalannoitus sopii erityisesti turvemaille ja siitä on monia hyötyjä metsien hoidon, ympäristön ja ilmaston kannalta. Tuhkan käyttö vähentää tarvetta ojien kunnostukseen ja parantaa turvemaiden vesitasapainoa lisäämällä puuston kasvua ja haihdutuskykyä. Oikein kohdennetulla tuhkalannoituksella voidaan siten edistää myös metsätalouden vesiensuojelua.

Tuhkalannoituksen edistäminen on osa laajaa maa- ja metsätalousministeriön johdolla valmisteltavaa maankäyttösektorin ilmastotoimien kokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maankäyttösektorin päästöjä sekä ylläpitämään ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja.

Automaattista päätöksentekoa

Kemera-lakia muutettiin 16.1.2019 voimaan tulleella säännöksellä 14/2019, joka mahdollistaa automaattisen päätöksenteon. Automaattinen päätöksenteko koskee taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen tukea yksiselitteisissä tapauksissa. On arvioitu, että muutoksen myötä noin kolmasosa kaikista Kemera-hakemuksista hyväksytään jatkossa automaattisesti. Muutoksen hakua koskevaa säännöstä muutettiin samassa yhteydessä.

Metsäteiden rakentamiseen ja perusparannuksiin myönnettävien tukien tasot

Metsäteiden rakentamiseen ja perusparannuksiin suunnattujen Kemera-tukia nostettiin 1.6.2018 alkaen. Käytännössä tuet palautettiin vuoden 2015 tasolle. Tukitasojen nostamisella pyritään lisäämään metsätiehankkeiden määrää. Alueellisissa metsäohjelmissa asetetut tavoitteet metsätiehankkeiden suoritemäärille ovat jääneet saavuttamatta.

Yksityisteiden perusparannuksen tuki on eteläisessä Suomessa ja keskisessä Suomessa 50 prosenttia tiehankkeiden kokonaiskustannuksista. Pohjois-Suomessa tuki on 60 prosenttia kunnostuskuluista. Uusien teiden tuki on eteläisessä Suomessa 30 prosenttia ja keskisessä Suomessa 40 prosenttia tien rakentamisen kokonaiskustannuksista. Pohjois-Suomessa tuki on 50 prosenttia.

Uuden metsätalouden kannustejärjestelmän valmistelu

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 11.3.2019 työryhmän laatimaan esiselvityksen metsätalouden kannustejärjestelmästä 2020-luvulla. Työryhmän toimikausi jatkuu 31.12.2020 asti. Työryhmässä on edustettuna laajasti metsätalouden sidosryhmät. Oheisesta linkistä käy yksityiskohtaisesti ilmi työryhmän tavoitteet ja tehtävät. Kansallinen metsästrategia 2025:ssa todetaan, että uuden metsätalouden kannustejärjestelmän tulee kannustaa yksityismetsänomistajia aktiiviseen ja oikea-aikaiseen metsän- ja luonnonhoitoon. 

Sanna Marinin hallitusohjelmassa todetaan, että ”kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä uudistetaan painottaen aktiivista ja oikea-aikaista metsien hoitoa ja luonnonhoitotoimia sekä ottaen huomioon hiilensidonnan kasvattaminen ja luonnon monimuotoisuuden parantaminen. Järjestelmään sisältyy metsätieverkon ylläpito”.

Nykyisen tukijärjestelmän voimassaoloon suunnitteilla jatkoaika

CAP-valmistelun ja uusien valtiontukisääntöjen valmistelun viivästymisestä johtuen nykyisen Kemera-lain voimassaoloa on tarkoitus jatkaa siihen asti, kunnes uusi metsätalouden kannustejärjestelmä tulee voimaan.

Yksityisille metsänomistajille Kemera-tukea 55,9 miljoonaa euroa vuodelle 2020 (MMM:n tiedote 23.4.2020)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta
Metsien tuhkalannoituksen tuki laajenee, valtioneuvosto hyväksyi asetusmuutoksen (MMM:n tiedote 2.4.2020)
Metsätalouden Kemera-tukilaille suunnitteilla vuoden jatkoaika (MMM:n tiedote 6.2.2020)
Ministeri Leppä: Hallitus panostaa metsien kasvuun – Tuhkalannoitukselle tukea (MMM:n tiedote 4.2.2020)

Muualla palvelussamme
Työryhmän asettamispäätös
Lausuntopyynnöt
Joutoalueiden metsitys
Metsätalouden tuet
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä -seminaarin esitykset 6.4.2017

Muualla verkossa
Laki eräistä maa-, metsä-, kala- ja porotalouden sekä maaseudun kehittämisen tukiin covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä (300/2020)
De minimis -tukien soveltuvuus Suomen metsätalouteen -raportti (LUKE)
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä – vaihtoehtoja ja arvioita  -raportti (Tapio)
Valtioneuvoston hankeikkuna

Lisätietoja:

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162447