Kemera-järjestelmän muutokset

Nykyinen kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä (Kemera) tuli voimaan kesäkuun 2015 alusta. Huhtikuussa 2016 järjestelmään tehtiin muutoksia hallitusohjelmassa edellytettyjen säästöjen vuoksi. Tällöin tuettavista työlajeista poistettiin juurikäävän torjunta. Samalla rajattiin terveyslannoituksen tukea ja tiettyjen työlajien tukitasoja alennettiin.

Huhtikuussa 2017 lakiin tehtiin taimikonhoito- ja  nuoren metsänhoitotöiden toteutusaikaa koskeva muutos, jonka tavoitteena on, että hoitotyöt toteutettaisiin aikaisempaa nopeammalla aikataululla, eikä tukien maksatuksessa olisi tavanomaista pidempää viivettä. Taimikon varhaishoitotyöt ja nuoren metsän hoitotyöt on toteutettava 12 kuukauden kuluessa siitä, kun toimenpiteelle on myönnetty tukea. Toimenpiteen toteutuksesta annettava toteutusilmoitus on toimitettava Suomen metsäkeskukseen kahden kuukauden kuluttua siitä, kun työ on tehty loppuun.

Automaattista päätöksenteko

Kemera-lakiin on lisätty uusi säännös, joka mahdollistaa automaattisen päätöksenteon. Automaattinen päätöksenteko koskee taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen tukea yksiselitteisissä tapauksissa. Lain muutos (14/2019) tuli voimaan 16.1.2019. On arvioitu, että muutoksen myötä noin kolmasosa kaikista Kemera-hakemuksista hyväksytään jatkossa automaattisesti. Muutoksen hakua koskevaa säännöstä on myös muutettu.

Metsäteiden rakentamiseen ja perusparannuksiin myönnettävien tukien tasot nousivat kesäkuun alusta alkaen

Metsäteiden rakentamiseen ja perusparannuksiin suunnattujen Kemera-tukia nostettiin 1.6.2018 alkaen. Käytännössä tuet palautettiin vuoden 2015 tasolle. Tukitasojen nostamisella pyritään lisäämään metsätiehankkeiden määrää. Kansallisen metsästrategian 2025 tavoitteena on toteuttaa vuosittain 1 930 kilometriä yksityisteiden perusparannuksia ja 190 kilometriä uusia metsäteitä, mutta toteutuneet määrät ovat jääneet näitä huomattavasti pienemmiksi.

Yksityisteiden perusparannuksen tuki nousi eteläisessä Suomessa 35 prosentista 50 prosenttiin ja keskisessä Suomessa 45 prosentista 50 prosenttiin tiehankkeiden kokonaiskustannuksista. Pohjois-Suomessa tuki pysyyiennallaan 60 prosentissa kunnostuskuluista. Uusien teiden tuki nousi eteläisessä Suomessa 20 prosentista 30 prosenttiin ja keskisessä Suomessa 35 prosentista 40 prosenttiin tien rakentamisen kokonaiskustannuksista. Pohjois-Suomessa tuki pysyi ennallaan 50 prosentissa.

Muualla palvelussamme
Lausuntopyynnöt
Metsätalouden tuet
Metsäteiden rahoitukseen lisää tukea (Tiedote 17.5.2018)
Valtio tukee metsänhoitotöitä 56,23 miljoonaa eurolla vuonna 2018 (Tiedote 22.3.2018)
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä -seminaarin esitykset 6.4.2017
Nuoren metsän hoidon tuki avautuu 20.4.2017 (Tiedote 12.4.2017)

Muualla verkossa
De minimis -tukien soveltuvuus Suomen metsätalouteen -raportti (LUKE)
Ajankohtaista Kemerasta (Metsäkeskus)
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä – teoriaa, käytäntöjä ja ehdotukset -raportti (LUKE)
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä – vaihtoehtoja ja arvioita  -raportti (Tapio)
Automaattista päätöksentekoa koskevan esityksen käsittely (Eduskunta)

Lisätietoja:

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162447