Metsätalouden kannustejärjestelmä

Uutta metsätalouden kannustejärjestelmää koskeva esitys on annettu eduskunnalle

Valtioneuvosto antoi 19.9.2022 eduskunnalle esityksen metsätalouden uutta määräaikaista kannustejärjestelmää, METKA, koskevaksi laiksi. Uusi METKA-järjestelmä tulee korvaamaan nykyisen Kemera-tukijärjestelmän.

Metsätalouden kannustejärjestelmän tavoitteena on edistää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää yksityismetsien hoitoa ja käyttöä. Kannustejärjestelmään ehdotetaan sisältyväksi seuraavat tuet: taimikon ja nuoren metsän hoito, terveyslannoitus, suometsän hoitosuunnitelma, suometsän vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekeminen, metsätalouden tieverkosto, ympäristötuki, metsäluonnon hoito ja kulotus. Lisäksi tukea voitaisiin myöntää taimikon ja nuoren metsän hoidon yhteydessä kaadetun pienpuun keräämiseen.
 
Tukien myöntämisen perusteista ja yleisistä edellytyksistä säädettäisiin laissa.

Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä perustuu hallitusohjelmaan. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on metsätalouden tukijärjestelmää koskeva kirjaus: ”kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä uudistetaan painottaen aktiivista ja oikea-aikaista metsien hoitoa ja luonnonhoitotoimia sekä ottaen huomioon hiilensidonnan kasvattaminen ja luonnon monimuotoisuuden parantaminen. Järjestelmään sisältyy metsätieverkon ylläpito”. 

Nykyinen kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä

Nykyinen kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä (Kemera) tuli voimaan kesäkuun 2015 alusta. Laki on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka. Kemera-tukipäätöksiin liittyviä maksatuksia voidaan tehdä vielä vuonna 2026.
 
Koska metsäkeskukselle tulee jättää aikaa hakemusten käsittelylle ennen lain voimassaolon päättymistä, tulee hakemukset olla metsäkeskuksessa hyvissä ajoin ennen päättymispäivää. Tästä syystä ehdotetaan, että kestävän metsätalouden määräaikaista rahoituslakia muutettaisiin siten, että laissa säädettäisiin hakemusten ja lisäselvitysten toimittamisen määräajoista.

Uusi metsätalouden määräaikainen kannustejärjestelmä tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Tavoitteen on, että laki tulisi voimaan 1.1.2024.

Nuoren metsän hoidon tukitasoa nousi ja ehtoja lievennettiin 1. kesäkuuta alkaen

Nuoren metsän hoitotuki nousi 1.6.2022 alkaen 450 euroon hehtaarilta, jos hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta. Korkeampaa tukea saavat kohteet, joiden hakemus on jätetty Suomen metsäkeskukselle 1.6.2022 tai sen jälkeen.
 
Hoitotyön yhteydessä vaadittavan puuston poistuman määrävaatimus laski pohjoisessa Suomessa 1 000 rungosta 800 runkoon ja muualla Suomessa 1 500 rungosta 1 000 runkoon hehtaaria kohden. Poistettavien puiden kantoläpimittavaatimus nousi kahdesta senttimetristä kolmeen senttimetriin. Muuten tukiehdot säilyvät ennallaan.

Esitetyt muutokset merkitsivät nuoren metsän hoidon tukiehtojen ja tukitason palautumista tukijärjestelmän alkuperäiselle, vuoden 2015 säännösten mukaiselle tasolle.

 

Muualla palvelussamme

Metsätalouden uuteen METKA-kannustejärjestelmään liittyvät asetusluonnokset lausunnoille (MMM:n tiedote 14.10.2022)
Metsätalouden kannustejärjestelmä uudistuu (MMM:n tiedote 19.9.2022)
Hallituksen esitys metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä lausunnolle (MMM:n tiedote 5.7.2022)
Nuoren metsän hoidon tukitasa nostetaan ja ehtoja lievennetään 1. kesäkuuta alkaen (MMM:n tiedote 12.5.2022)
Lausunnolle: Muutosesitykset nuoren metsän hoidon rahoitusehtoihin (MMM:n tiedote 7.4.2022)
Yksityisille metsänomistajille voidaan tänä vuonna myöntää Kemera-tukia yhteensä 67,8 miljoonaa euroa (MMM:n tiedote 22.4.2021)
METKA-työryhmä luovutti esityksensä uudeksi metsätalouden kannustejärjestelmäksi (MMM:n tiedote 29.1.2021)
Metsätalouden kannustejärjestelmä 2020 –luvulla työryhmän muistio
Työryhmän asettamispäätös
Joutoalueiden metsitys
Metsätalouden tuet
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä -seminaarin esitykset 6.4.2017

Muualla verkossa

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta (HE 167/2022 vp) (Eduskunta)
Metsätalouden kannustinjärjestelmän evaluointi (Luke)
De minimis -tukien soveltuvuus Suomen metsätalouteen -raportti (LUKE)
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä – vaihtoehtoja ja arvioita  -raportti (Tapio)
Valtioneuvoston hankeikkuna

Lisätietoja

Niina Riissanen, metsäneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162339