Metsätalouden kannustejärjestelmä

Nuoren metsän hoidon tukitasoa nostetaan ja ehtoja lievennetään 1. kesäkuuta alkaen

Nuoren metsän hoitotuki nousee 1.6.2022 alkaen 450 euroon hehtaarilta, jos hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta. Korkeampaa tukea saavat kohteet, joiden hakemus on jätetty Suomen metsäkeskukselle 1.6.2022 tai sen jälkeen.
 
Hoitotyön yhteydessä vaadittavan puuston poistuman määrävaatimus laskee pohjoisessa Suomessa 1 000 rungosta 800 runkoon ja muualla Suomessa 1 500 rungosta 1 000 runkoon hehtaaria kohden. Poistettavien puiden kantoläpimittavaatimus nousee kahdesta senttimetristä kolmeen senttimetriin. Muuten tukiehdot säilyvät ennallaan.

Esitetyt muutokset merkitsisivät nuoren metsän hoidon tukiehtojen ja tukitason palautumista tukijärjestelmän alkuperäiselle, vuoden 2015 säännösten mukaiselle tasolle.

Uutta metsätalouden kannustejärjestelmää valmistellaan

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee uutta metsätalouden kannustejärjestelmää Metkaa. Valmistelun lähtökohtana on työryhmän muistio Metsätalouden kannustejärjestelmä 2020-luvulla (maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2021:2). Työryhmän ehdotukset sovitetaan yhteen EU:n tulevien valtiontukisääntöjen ja muun metsätalouteen liittyvän lainsäädännön kanssa. Valmistelussa huomioidaan myös metsäpoliittiset linjaukset.

Työryhmän ehdotuksen mukaan metsätalouden kannustejärjestelmän tavoitteena on edistää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää yksityismetsien hoitoa ja käyttöä. Kannustejärjestelmään esitetään työlajeiksi: taimikon ja nuoren metsän hoito, terveyslannoitus, suometsän hoito, metsätieverkosto, ympäristötuki, metsäluonnonhoito sekä uutena työlajina kulotus.  Lainvalmistelun yhteydessä selvitetään myös pienpuun keruun tukemista.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on metsätalouden tukijärjestelmää koskeva kirjaus: ”kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä uudistetaan painottaen aktiivista ja oikea-aikaista metsien hoitoa ja luonnonhoitotoimia sekä ottaen huomioon hiilensidonnan kasvattaminen ja luonnon monimuotoisuuden parantaminen. Järjestelmään sisältyy metsätieverkon ylläpito”. Uuden metsätalouden kannustejärjestelmän valmistelu perustuu siten hallitusohjelmaan.
 

Nykyinen kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä 

Nykyinen kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä (Kemera) tuli voimaan kesäkuun 2015 alusta. Laki on voimassa tarvittaessa vuoden 2023 loppuun saakka. Kemera-tukipäätöksiin liittyviä maksatuksia voidaan tehdä vielä vuonna 2026.  

Kemeran päättymisen ajankohtaa ja uuden lain eli Metkan voimaantulon ajankohta ei ole vielä tiedossa. Ajankohtaan vaikuttaa uusien valtiontukisuuntaviivojen voimaantuloajankohta ja uuden tukijärjestelmän notifiointiin Komissiolle menevä aika. Valtiontukisuuntaviivojen luonnoksen perusteella uudet säännöt tulevat voimaan 1.1.2023, minkä jälkeen on kuusi kuukautta aikaa muuttaa vanhat tukijärjestelmät uusien suuntaviivojen mukaiseksi. Suomi haki kuitenkin komissiolta jatkoaikaa kemeraan 31.12.2023 asti ja siinä yhteydessä Suomi  sitoutui muuttamaan lainsäädäntöään uusien valtiontukisuuntaviivojen mukaiseksi tätä aiemmin. Tämän hetkisen arvion mukaan todennäköisin ajankohta kemeran päättymiselle on kesä 2023. Koska metsäkeskukselle tulee jättää aikaa hakemusten käsittelylle ennen lain voimassaolon päättymistä, tulee hakemukset olla metsäkeskuksessa hyvissä ajoin ennen päättymispäivää.
 
Nuoren metsän hoidon tukitasa nostetaan ja ehtoja lievennetään 1. kesäkuuta alkaen (MMM:n tiedote 12.5.2022)
Lausunnolle: Muutosesitykset nuoren metsän hoidon rahoitusehtoihin (MMM:n tiedote 7.4.2022)
Yksityisille metsänomistajille voidaan tänä vuonna myöntää Kemera-tukia yhteensä 67,8 miljoonaa euroa (MMM:n tiedote 22.4.2021)
METKA-työryhmä luovutti esityksensä uudeksi metsätalouden kannustejärjestelmäksi (MMM:n tiedote 29.1.2021)

Muualla palvelussamme

Metsätalouden kannustejärjestelmä 2020 –luvulla työryhmän muistio
Työryhmän asettamispäätös
Joutoalueiden metsitys
Metsätalouden tuet
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä -seminaarin esitykset 6.4.2017

Muualla verkossa

Metsätalouden kannustinjärjestelmän evaluointi (Luke)
De minimis -tukien soveltuvuus Suomen metsätalouteen -raportti (LUKE)
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä – vaihtoehtoja ja arvioita  -raportti (Tapio)
Valtioneuvoston hankeikkuna

Lisätietoja

Niina Riissanen, metsäneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162339