Metsätalouden tukijärjestelmä (KEMERA)

Nykyinen kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä (Kemera) tuli voimaan kesäkuun 2015 alusta. Huhtikuussa 2016 järjestelmään tehtiin muutoksia hallitusohjelmassa edellytettyjen säästöjen vuoksi. Tällöin tuettavista työlajeista poistettiin juurikäävän torjunta. Samalla rajattiin terveyslannoituksen tukea ja tiettyjen työlajien tukitasoja alennettiin.

Huhtikuussa 2017 lakiin tehtiin taimikonhoito- ja nuoren metsänhoitotöiden toteutusaikaa koskeva muutos, jonka tavoitteena on, että hoitotyöt toteutettaisiin aikaisempaa nopeammalla aikataululla, eikä tukien maksatuksessa olisi tavanomaista pidempää viivettä. Taimikon varhaishoitotyöt ja nuoren metsän hoitotyöt on toteutettava 12 kuukauden kuluessa siitä, kun toimenpiteelle on myönnetty tukea. Toimenpiteen toteutuksesta annettava toteutusilmoitus on toimitettava Suomen metsäkeskukseen kahden kuukauden kuluttua siitä, kun työ on tehty loppuun.

Automaattista päätöksentekoa

Kemera-lakia muutettiin 16.1.2019 voimaan tulleella säännöksellä 14/2019, joka mahdollistaa automaattisen päätöksenteon. Automaattinen päätöksenteko koskee taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen tukea yksiselitteisissä tapauksissa. On arvioitu, että muutoksen myötä noin kolmasosa kaikista Kemera-hakemuksista hyväksytään jatkossa automaattisesti. Muutoksen hakua koskevaa säännöstä muutettiin samassa yhteydessä.

Metsäteiden rakentamiseen ja perusparannuksiin myönnettävien tukien tasot

Metsäteiden rakentamiseen ja perusparannuksiin suunnattujen Kemera-tukia nostettiin 1.6.2018 alkaen. Käytännössä tuet palautettiin vuoden 2015 tasolle. Tukitasojen nostamisella pyritään lisäämään metsätiehankkeiden määrää. Alueellisissa metsäohjelmissa asetetut tavoitteet metsätiehankkeiden suoritemäärille ovat jääneet saavuttamatta.

Yksityisteiden perusparannuksen tuki on eteläisessä Suomessa ja keskisessä Suomessa 50 prosenttia tiehankkeiden kokonaiskustannuksista. Pohjois-Suomessa tuki on 60 prosenttia kunnostuskuluista. Uusien teiden tuki on eteläisessä Suomessa 30 prosenttia ja keskisessä Suomessa 40 prosenttia tien rakentamisen kokonaiskustannuksista. Pohjois-Suomessa tuki on 50 prosenttia.

Uuden metsätalouden kannustejärjestelmän valmistelu

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 11.3.2019 työryhmän laatimaan esiselvityksen metsätalouden kannustejärjestelmästä 2020-luvulla. Työryhmän toimikausi jatkuu 31.12.2020 asti. Työryhmässä on edustettuna laajasti metsätalouden sidosryhmät. Oheisesta linkistä käy yksityiskohtaisesti ilmi työryhmän tavoitteet ja tehtävät. Kansallinen metsästrategia 2025:ssa todetaan, että uuden metsätalouden kannustejärjestelmän tulee kannustaa yksityismetsänomistajia aktiiviseen ja oikea-aikaiseen metsän- ja luonnonhoitoon. 

Antti Rinteen hallitusohjelmassa todetaan, että ”kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä uudistetaan painottaen aktiivista ja oikea-aikaista metsien hoitoa ja luonnonhoitotoimia sekä ottaen huomioon hiilensidonnan kasvattaminen ja luonnon monimuotoisuuden parantaminen. Järjestelmään sisältyy metsätieverkon ylläpito”.

Nykyisen tukijärjestelmän voimassaoloon suunnitteilla jatkoaika

CAP-valmistelun ja uusien valtiontukisääntöjen valmistelun viivästymisestä johtuen nykyisen Kemeralain voimassaoloa on tarkoitus jatkaa vuodella.

Metsätalouden Kemera-tukilaille suunnitteilla vuoden jatkoaika (MMM:n tiedote 6.2.2020)
Ministeri Leppä: Hallitus panostaa metsien kasvuun – Tuhkalannoitukselle tukea (MMM:n tiedote 4.2.2020)

Muualla palvelussamme
Työryhmän asettamispäätös
Valtioneuvoston hankeikkuna
Lausuntopyynnöt
Metsätalouden tuet
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä -seminaarin esitykset 6.4.2017

Muualla verkossa
De minimis -tukien soveltuvuus Suomen metsätalouteen -raportti (LUKE)
Ajankohtaista Kemerasta (Metsäkeskus)
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä – teoriaa, käytäntöjä ja ehdotukset -raportti (LUKE)
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä – vaihtoehtoja ja arvioita  -raportti (Tapio)

Lisätietoja:

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162447