Metsätalouden tukijärjestelmä (KEMERA)

Nykyinen kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä (Kemera) tuli voimaan kesäkuun 2015 alusta.

Huhtikuussa 2017 lakiin tehtiin taimikonhoito- ja nuoren metsänhoitotöiden toteutusaikaa koskeva muutos, jonka tavoitteena on, että hoitotyöt toteutettaisiin aikaisempaa nopeammalla aikataululla, eikä tukien maksatuksessa olisi tavanomaista pidempää viivettä. Taimikon varhaishoitotyöt ja nuoren metsän hoitotyöt on toteutettava 12 kuukauden kuluessa siitä, kun toimenpiteelle on myönnetty tukea. Toimenpiteen toteutuksesta annettava toteutusilmoitus on toimitettava Suomen metsäkeskukseen kahden kuukauden kuluttua siitä, kun työ on tehty loppuun.

Korona virusepidemian vuoksi on kemera-lain 29 a§:n soveltamista on muutettu 4.5.2020 voimaan tulleella  lailla 300/2020. Muutos antaa mahdollisuuden Suomen metsäkeskukselle myöntää vuosi lisäaikaa taimikon varhaishoitoa ja nuoren metsän hoitoa varten myönnetyn tuen kohteena olevan työn loppuunsaattamiseen, jos tarve pidentämiseen johtuu koronavirusepidemian aiheuttamista poikkeuksellisista olosuhteista. Säännöksen soveltamisen kannalta merkitystä ei ole sillä, tekeekö kyseien työn maanomistaja itse vai hänen valtuuttamansa metsäalan palvelun tarjoaja. Lisäaikaa on haettava tuen myöntämispäätöksessä mainittuun toteutusilmoituksen toimittamiselle annettuun määräaikaan mennessä. Tältä osin laki on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

Tuhkalannoitus

Valtioneuvosto asetuksen muutos, joka tuli voimaan 1.5.2020, mahdollistaa kemera-tuen myöntämisen metsien tuhkalannoitukseen entistä useammille hankkeille.

Hallitus linjasi Vuosaaren ilmastokokouksessa helmikuussa, että maankäyttösektorin hiilinielua halutaan kasvattaa erityisesti metsien kasvua lisäämällä. Yhdeksi keinoksi tavoitteen saavuttamiseksi hallitus linjasi tuhkalannoituksen edistämisen.

Tuhkalannoitus sopii erityisesti turvemaille ja siitä on monia hyötyjä metsien hoidon, ympäristön ja ilmaston kannalta. Tuhkan käyttö vähentää tarvetta ojien kunnostukseen ja parantaa turvemaiden vesitasapainoa lisäämällä puuston kasvua ja haihdutuskykyä. Oikein kohdennetulla tuhkalannoituksella voidaan siten edistää myös metsätalouden vesiensuojelua.

Tuhkalannoituksen edistäminen on osa laajaa maa- ja metsätalousministeriön johdolla valmisteltavaa maankäyttösektorin ilmastotoimien kokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maankäyttösektorin päästöjä sekä ylläpitämään ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja.

Automaattista päätöksentekoa

Kemera-lakia muutettiin 16.1.2019 voimaan tulleella säännöksellä 14/2019, joka mahdollistaa automaattisen päätöksenteon. Automaattinen päätöksenteko koskee taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen tukea yksiselitteisissä tapauksissa. On arvioitu, että muutoksen myötä noin kolmasosa kaikista Kemera-hakemuksista hyväksytään jatkossa automaattisesti. Muutoksen hakua koskevaa säännöstä muutettiin samassa yhteydessä.

Metsäteiden rakentamiseen ja perusparannuksiin myönnettävien tukien tasot

Metsäteiden rakentamiseen ja perusparannuksiin suunnattujen Kemera-tukia nostettiin 1.6.2018 alkaen. Käytännössä tuet palautettiin vuoden 2015 tasolle. Tukitasojen nostamisella pyritään lisäämään metsätiehankkeiden määrää. Alueellisissa metsäohjelmissa asetetut tavoitteet metsätiehankkeiden suoritemäärille ovat jääneet saavuttamatta.

Yksityisteiden perusparannuksen tuki on eteläisessä Suomessa ja keskisessä Suomessa 50 prosenttia tiehankkeiden kokonaiskustannuksista. Pohjois-Suomessa tuki on 60 prosenttia kunnostuskuluista. Uusien teiden tuki on eteläisessä Suomessa 30 prosenttia ja keskisessä Suomessa 40 prosenttia tien rakentamisen kokonaiskustannuksista. Pohjois-Suomessa tuki on 50 prosenttia.

Kemeralle jatkoaika

Kemera-lain voimassaoloa on jatkettu kolmella vuodella eli laki on voimassa tarvittaessa vuoden 2023 loppuun saakka.  Voimassaolon jatkaminen mahdollistaa uuden metsätalouden kannustejärjestelmän valmistelun tulevien valtiontukisääntöjen pohjalta. 

Uuden metsätalouden kannustejärjestelmän valmistelu


Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä on laatinut esiselvityksen metsätalouden kannustejärjestelmästä 2020-luvulla. Selvitys on yksityiskohtainen ja sen perusteella voidaan laatia varsinainen hallituksen esitys. Uuden tukijärjestelmän valmistelua jatketaan työryhmän muistion linjausten pohjalta, kunhan EU:n valtiontukisuuntaviivat ovat tiedossa. 
Työryhmän ehdotuksen mukaan metsätalouden kannustejärjestelmän tavoitteena on edistää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää yksityismetsien hoitoa ja käyttöä. Kannustejärjestelmään esitetään työlajeiksi: taimikon ja nuoren metsän hoito, terveyslannoitus, suometsän hoito, metsätieverkosto, ympäristötuki, metsäluonnonhoito sekä uutena työlajina kulotus. Ehdotettujen työlajien lisäksi työryhmän on selvittänyt mahdollisuutta tukea metsänuudistamista alhaisen lämpösumman alueella.
Työryhmän esitys vastaa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman metsätalouden tukijärjestelmää koskevaa kirjausta: ”kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä uudistetaan painottaen aktiivista ja oikea-aikaista metsien hoitoa ja luonnonhoitotoimia sekä ottaen huomioon hiilensidonnan kasvattaminen ja luonnon monimuotoisuuden parantaminen. Järjestelmään sisältyy metsätieverkon ylläpito”.

Yksityisille metsänomistajille voidaan tänä vuonna myöntää Kemera-tukia yhteensä 67,8 miljoonaa euroa (MMM:n tiedote 22.4.2021)
METKA-työryhmä luovutti esityksensä uudeksi metsätalouden kannustejärjestelmäksi (MMM:n tiedote 29.1.2021)
Metsätalouden Kemera –tukilaille vahvistettiin jatkoaika (MMM:n tiedote 11.12.2020)  
Lakiesitys metsityksen tukemisesta etenee eduskuntaan (MMM:n tiedote 5.10.2020)
Yksityisille metsänomistajille Kemera-tukea 55,9 miljoonaa euroa vuodelle 2020 (MMM:n tiedote 23.4.2020)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta
Metsien tuhkalannoituksen tuki laajenee, valtioneuvosto hyväksyi asetusmuutoksen (MMM:n tiedote 2.4.2020)
Metsätalouden Kemera-tukilaille suunnitteilla vuoden jatkoaika (MMM:n tiedote 6.2.2020)
Ministeri Leppä: Hallitus panostaa metsien kasvuun – Tuhkalannoitukselle tukea (MMM:n tiedote 4.2.2020)

Muualla palvelussamme
Metsätalouden kannustejärjestelmä 2020 –luvulla työryhmän muistio
Työryhmän asettamispäätös
Joutoalueiden metsitys
Metsätalouden tuet
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä -seminaarin esitykset 6.4.2017

Muualla verkossa
Metsätalouen kannustinjärjestelmän evaluointi (Luke)
Laki eräistä maa-, metsä-, kala- ja porotalouden sekä maaseudun kehittämisen tukiin covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä (300/2020)
De minimis -tukien soveltuvuus Suomen metsätalouteen -raportti (LUKE)
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä – vaihtoehtoja ja arvioita  -raportti (Tapio)
Valtioneuvoston hankeikkuna

Lisätietoja:

Niina Riissanen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162339