FI SV EN

Kansallinen metsästrategia 2025

Kansallisen metsästrategian uudistaminen (KMS 2035)

Kansallinen metsästrategia kuvaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet, joihin julkinen valta keskittyy osana alan yhteistä kehittämistä. Alkuperäinen Kansallinen metsästrategia 2025 hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä 12.2.2015.

Laajan sidosryhmäyhteistyön pohjalta valmisteltu Päivitetty kansallinen metsästrategia 2025 hyväksyttiin metsäneuvostossa joulukuussa 2018. Valtioneuvosto vahvisti sen periaatepäätöksellään 21.2.2019.

Kansallinen metsästrategia 2025 tavoittelee seuraavia päämääriä:

  1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille.
  2. Metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja monipuolistuvat.
  3. Metsät ovat aktiivisessa, taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävässä ja monipuolisessa käytössä.

Metsästrategiassa metsäala kattaa metsätalouden ja puuta jalostavan teollisuuden lisäksi myös metsien muihin sekä aineellisiin että aineettomiin tuotteisiin perustuvan tuotannon, jalostuksen ja palvelut sekä julkishyödykkeet. Päivitetyssä strategiassa huomioidaan nyt aiempaa selkeämmin muun muassa keinot ilmastokestävyyden ja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.

Metsästrategia perustuu metsäpoliittiseen selontekoon ja eduskunnan siihen antamaan kannanottoon. Sillä on liittymäkohtia muihin valtionhallinnon strategioihin. Erityisesti METSO-ohjelman toteuttaminen on tärkeää metsästrategian tavoitteiden toteutumisen kannalta. Biotalous-, energia- ja ilmasto- sekä biodiversiteettistrategioiden toimeenpanot kytkeytyvät metsästrategian päämäärien saavuttamiseen. Alueelliset metsäohjelmat toteuttavat metsästrategian tavoitteita alueellisella tasolla. Metsästrategian toimeenpanosta laaditaan raportti vuosittain.

Tavoitteena kokonaisvaltainen kestävä kehitys

Strategian päivitystä ohjasivat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030), joiden mukaan politiikkatoimien suunnittelussa tulee ottaa tasapainoisesti huomioon sekä ympäristö, talous että ihminen. Strategiassa huomioidaan näin talouden lisäksi aiempaa selkeämmin myös ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

Metsien kestävä sekä monipuolinen hoito ja käyttö luovat hyvinvointia. Metsästrategiassa tähän tähdätään kymmenen hankkeen avulla.

Aktiivisella ja kestävällä metsien hoidolla lisätään metsien kasvua niin, että metsät säilyvät hiilinieluina ja raaka-ainetta riittää samalla teollisuuden tarpeisiin ja korvaamaan fossiilisia raaka-aineita. Lisääntyvien hakkuiden vastapainoksi lisätään luonnonhoitoa.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää paikkatiedon monipuolista hyödyntämistä, tutkimus- ja kehittämistoimintaa, METSO-ohjelman toteuttamista, monipuolisen infrastruktuurin ylläpitoa, vuorovaikutusta ja viestintää sekä kansainvälistä ja EU-vaikuttamista.

Muualla palvelussamme

Kansallinen metsäneuvosto keskusteli valmisteilla olevan uuden kansallisen metsästrategian (KMS2035) hankesalkusta (MMM:n tiedote 5.10.2022)
Maakunnalliset metsäneuvostot mukana Kansallisen metsästrategian valmistelussa (MMM:n uutinen 19.8.2022)
Metsäneuvosto hyväksyi valmisteilla olevan uuden kansallisen metsästrategian tavoitteet (MMM:n uutinen 15.6.2022)
Mitä arvonlisää kansallisella metsästrategialla? Osallistu strategian valmisteluun vastaamalla kyselyyn 30.6. mennessä! (MMM:n uutinen 9.6.2022)
Sidosryhmätyöpajoista ja Ota kantaa -kyselystä erinomaista syötettä kansallisen metsästrategian valmisteluun (MMM:n blogi 2.6.2022)
Ota kantaa valmisteilla olevaan Kansalliseen metsästrategiaan (MMM:n uutinen 28.4.2022)
Metsäneuvosto hyväksyi valmisteilla olevan uuden kansallisen metsästrategian vision ja päämäärät (MMM:n uutinen 15.3.2022)
Väestönkehitys haastaa metsäalan koulutusta kehittymään (MMM:n tiedote 15.3.2022)
Kansallinen metsästrategia uudistetaan tänä vuonna (MMM:n tiedote 15.2.2022)
Kansallinen metsäneuvosto kantoi kokouksessaan huolta EU:n eri aloitteiden yhteisvaikutuksesta metsätalouden toimintaympäristöön (MMM:n uutinen 15.12.2021)
Metsiin liittyvät sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmat elävät ajassa (MMM:n uutinen 3.9.2021)
Metsäasiat kiinnostavat nuoria (MMM:n blogi 27.5.2021)
Kansallinen metsäneuvosto evästi maankäyttö- ja rakennuslain ja luonnonsuojelulain valmistelijoita (MMM:n uutinen 26.5.2021)
Nuorten metsäneuvosto esitteli maa- ja metsätalousministerille ajatuksia kansallisen metsästrategian kehittämiseksi (MMM:n uutinen 25.5.2021)
Metsien ilmastokestävyyttä edistetään monipuolisesti Kansallista metsästrategiaa toteuttavissa hankkeissa (MMM:n uutinen 1.4.2021)
Metsäneuvosto syventyi metsäalan tutkimukseen ja liiketoimintamahdollisuuksiin (MMM:n uutinen 10.2.2021)
Kansallinen metsästrategia käytännössä -tapahtuma käynnisti strategian toimeenpanoa esittelevien webinaarien sarjan (MMM:n uutinen 19.11.2020)
Esite Kansallinen metsästrategia 2025 -päivityksestä (e-julkaisu)
Esite Kansallinen metsästrategia 2025 -päivityksestä
Kansallinen metsästrategia 2025 - päivitys (VN:n periaatepäätös 21.2.2019)
Kansallisen metsästrategian asiakirjat ja raportit
Metsien ja metsäsektorin merkitys oleellinen koronakriisistä toipumisessa (MMM:n uutinen 30.4.2020)
Metsäneuvosto pohtii metsäalan toimia korona-tilanteessa (MMM:n uutinen 23.4.2020)
Metsäneuvostolle esiteltiin laaja kattaus ajankohtaisia metsäasioita (MMM:n tiedote 3.12.2019)
Uusi metsäneuvosto asetettiin (MMM:n tiedote 22.8.2019)
Valtioneuvosto vahvisti päivitetyn Kansallisen metsästrategian (MMM:n tiedote 21.2.2019)
Metsäneuvosto hyväksyi uudistetun Kansallisen metsästrategian (MMM:n tiedote 21.12.2018)
Metsädebatissa vilkasta keskustelua metsien kestävästä käytöstä (MMM:n tiedote 24.10.2018)
Metsädebatti 2018 - keskustelutilaisuus metsäpolitiikasta Helsingissä 24.10.2018 

Lisätietoja

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162150   Sähköpostiosoite:


Satu Rantala, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162045   Sähköpostiosoite:


Katja Matveinen, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162287   Sähköpostiosoite: