FI SV

B - Eläinten lääkitseminen

Säädösten uusimmat muutokset voi tarkistaa täältä: https://eur-lex.europa.eu tai täältä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/ tai lisätietojen antajalta, yhteystiedot sivun alalaidassa.
 

KANSALLINEN LAINSÄÄDÄNTÖ
 

Eläinten lääkitseminen

Laki eläinten lääkitsemisestä 387/2014 muutoksineen

MMMa lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä 17/14; MMMa lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta 1061/2023 (muistio 21.11.2023, tiedote 8.12.2023)

VNa eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille 1054/2014; VNa eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille annetun Vna:n valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta 22/2015

MMMa lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä 7/EEO/2008; MMMa lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä annetun MMMa:n muuttamisesta 20/EEO/2010

MMMa mikrobilääkkeiden käyttöä koskevien tietojen toimittamisesta 104/2022 (muistio 13.4.2022); MMMa mikrobilääkkeiden käyttöä koskevien tietojen toimittamisesta annetun MMMa:n liitteen 1 muuttamisesta 1216/2022 (muistio 19.12.2022)

MMMa eläinlääkärin lääkekirjanpidosta MMMa 22/14

MMMa tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta 21/14

MMMa eläinten lääkitsemisestä annetun lain 22 §:n tarkoittamasta lääkealan toimijan kirjanpidosta 23/14
 

Lääkkeet ja huumausaineet

Lääkelaki 395/87 muutoksineen

Lääkeasetus 693/87 muutoksineen

Huumausainelaki 373/2008 muutoksineen

VNa huumausaineiden valvonnasta 548/2008 muutoksineen

VNa huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 543/2008 muutoksineen

VNa lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen 1088/2002


EU-LAINSÄÄDÄNTÖ

 

Eläinten lääkitseminen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/6 (konsolidoitu 28.1.2022) eläinlääkkeistä ja direktiivin 2001/82/EY kumoamisesta (eläinlääkeasetus)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/4 (hyväksytty 11.12.2018) lääkerehun valmistuksesta, markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/167/ETY kumoamisesta (lääkerehuasetus)

Komission asetus (EY) N:o 1950/2006 (konsolidoitu 16.2.2013) hevoseläinten hoidossa keskeisten aineiden ja kliinistä lisähyötyä tuovien aineiden luettelon laatimisesta eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY mukaisesti

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/578 (hyväksytty 29.1.2021) asetuksen (EU) 2019/6 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse vaatimuksista, jotka koskevat tietojen keruuta mikrobilääkkeiden myyntimääristä ja käytöstä eläimillä

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/577 (konsolidoitu 28.1.2023) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/6 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse niiden tietojen sisällön ja muodon täsmentämisestä, jotka tarvitaan kyseisen asetuksen 112 artiklan 4 kohdan ja 115 artiklan 5 kohdan soveltamiseksi ja jotka on sisällytettävä kyseisen asetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan

Komission delegoitu asetus (EU) 2023/905 (hyväksytty 27.2.2023) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/6  täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyjen mikrobilääkkeiden käyttöä kolmansista maista unioniin vietävissä eläimissä tai eläinperäisissä tuotteissa koskevan kiellon soveltamisesta

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1760 (hyväksytty 26.5.2023) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/6 täydentämisestä vahvistamalla kriteerit tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon varattavien mikrobilääkkeiden nimeämiseksi

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/963 (konsolidoitu 16.6.2021) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 ja (EU) 2019/6 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse hevoseläinten tunnistuksesta ja rekisteröinnistä sekä tällaisten eläinten tunnistusasiakirjojen mallien vahvistamisesta

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/209 (hyväksytty 16.2.2023) niiden tietojen muodosta, jotka on kerättävä ja toimitettava eläimillä käytettävien mikrobilääkkeiden myyntimäärien ja käytön määrittämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/6 mukaisesti

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1255 (hyväksytty 19.7.2022) tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon varattavien mikrobilääkkeiden tai mikrobilääkeryhmien nimeämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/6 mukaisesti


Mikrobilääkeresistenssin seuranta ja torjunta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/99/EY (konsolidoitu 1.7.2013) tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta, neuvoston päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 92/117/ETY kumoamisesta

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1729 (hyväksytty 17.11.2020) zoonoottisten bakteerien ja indikaattoribakteerien mikrobilääkeresistenssin seurannasta ja raportoinnista sekä täytäntöönpanopäätöksen 2013/652/EU kumoamisesta

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/1017 (hyväksytty 23.5.2023) täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1729 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse metisilliiniresistentin Staphylococcus aureus -bakteerin (MRSA) seurannasta lihasioissa

Euroopan parlamentin päätöslauselma 2012/C 377 E/17 (hyväksytty 12.5.2011) antibioottiresistenssistä

A European One Health Action Plan (hyväksytty 2017) against Antimicrobial Resistance (AMR) 

Ehdotus 26.4.2023 neuvoston suositukseksi COM(2023) 191 final (hyväksytty 26.4.2023) mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi toteutettavien EU:n toimien tehostamisesta yhteinen terveys lähestymistavan mukaisesti ja asiakirjan liitteet sekä komission ehdotuksen mukana antama valmisteluasiakirja

Euroopan parlamentin päätöslauselma 2023/2703(RSP) (hyväksytty 1.6.2023) mikrobilääkeresistenssin vastaisista EU:n toimista

Council Recommendation 2023/C 220/01 (hyväksytty 13.6.2023) on stepping up EU actions to combat antimicrobial resistance in a One Health approach


Lääkejäämät eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 470/2009 (hyväksytty 6.5.2009) yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta

Komission asetus (EU) N:o 37/2010 (konsolidoitu 11.6.2023) annettu 22 päivänä joulukuuta 2009 , farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 (konsolidoitu 28.1.2022) virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/627 (konsolidoitu 9.1.2023) ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan suorittamista koskevista yhdenmukaisista käytännön järjestelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti ja komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta virallisen valvonnan osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

Konsolidoitu teksti: Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2090 (konsolidoitu 9.10.2023) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tapauksista, joissa epäillään tai todetaan, ettei ole noudatettu unionin sääntöjä, joita sovelletaan eläinlääkkeissä tai rehun lisäaineina sallittujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden taikka kiellettyjen tai muiden kuin sallittujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden käyttöön tai jäämiin

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/2292 (konsolidoitu 3.7.2023) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse elintarviketuotantoeläinten ja tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen tavaroiden lähetysten unioniin tuloa koskevista vaatimuksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/2293 (hyväksytty 18.11.2022) täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/405 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sellaisten kolmansien maiden luettelosta, joilla on farmakologisesti vaikuttavien aineiden käyttöä sekä farmakologisesti vaikuttavien aineiden ja torjunta-aineiden jäämien enimmäismääriä ja vierasaineiden enimmäismääriä koskeva hyväksytty valvontasuunnitelma 

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/1644 (hyväksytty 7.7.2022) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä eläinlääkkeinä tai rehun lisäaineina sallittujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden sekä kiellettyjen tai muiden kuin sallittujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden käyttöä ja niiden jäämiä koskevan virallisen valvonnan suorittamiseen liittyvillä erityisvaatimuksilla

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1646 (hyväksytty 23.9.2022) yhdenmukaisista käytännön järjestelyistä virallisen valvonnan suorittamista varten siltä osin kuin on kyse eläinlääkkeinä tai rehun lisäaineina sallittujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden sekä kiellettyjen tai muiden kuin sallittujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden käytöstä ja niiden jäämistä, monivuotisten kansallisten valvontasuunnitelmien tietystä sisällöstä ja niiden valmistelua koskevista erityisistä järjestelyistä
 

Lääkkeet, sekä lääkeaineet ja ympäristö

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004 (konsolidoitu 28.1.2022) ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista unionin lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma (2021/C 385/07) (hyväksytty 17.9.2020) strategisesta lähestymistavasta ympäristössä oleviin lääkeaineisiin

Komission tiedonanto (COM/2020/761 final) (hyväksytty 25.11.2020) Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle , Euroopan lääkestrategia


Lisätietoja:
Nina Kaario, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö
0295162107
etunimi.sukunimi@gov.fi