FI SV

B - Eläinten lääkitseminen

1. Lääkelaki 395/87 muutoksineen

2. Lääkeasetus 693/87 muutoksineen

3. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004 (konsolidoitu 4.12.2012) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta

4. -

5. Laki eläinten lääkitsemisestä 387/2014 muutoksineen 387/2014

6. -

7. Tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävä kirjanpito MMMa 21/14

8. Eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta eläimille VNa 1054/2014, B 8:1 VNa 22/15

9. Eläinlääkärien lääkekirjanpidosta MMMa 22/14

Mikrobilääkkeiden käyttöä koskevien tietojen toimittamisesta MMMa 104/2022 (muistio 13.4.2022muutos MMMa 1216/2022 (muistio 19.12.2022)


10. -

11. -

12. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 470/2009 yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta

13. Komission asetus (EU) N:o 37/2010 farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta (asetuksen uusin päivitys löytyy aina kohdasta: Viimeisin konsolidoitu versio)

14. -

15. -


16. Lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä MMMa 7/EEO/2008, B 16:1 MMMa 20/EEO/2010

17.Lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä MMMa 17/14

18. Komission asetus (EU) N:o 122/2013 hevoseläinten hoidossa keskeisten aineiden luettelon laatimisesta eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1950/2006 muuttamisesta

19. -

19.1. Luettelo vain reseptillä saatavista lääkeaineista- ja valmisteista, Lääkelaitoksen päätös Dnr 15/01/2003 (ota yhteyttä Fimeaan)

19.2. Luettelo PKV-lääkevalmisteista sekä huumausaineita ja psykotrooppisia aineita sisältävistä lääkevalmisteista, Lääkelaitoksen päätös Dnro 3176/4.6.4./2009

19.3. Luettelo lääkeaineista ja -valmisteista, joita saa toimittaa määrätyin ehdoin ilman lääkemääräystä, Lääkelaitoksen päätös Dnro 16/01/2003, muutos Dnro 2614/4.6.2./2008

19.4.Luettelo aineista ja rohdoksista, joita voidaan toimittaa apteekista ilman lääkemääräystä eläinten lääkintään, Lääkelaitoksen päätös nro 216/01/2002

20. Valtioneuvoston asetus lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen VNa 1088/2002

21. -

22. Eläinten lääkitsemisestä annetun lain 22 §:n tarkoittamasta lääkealan toimijan kirjanpidosta MMMa 23/14

29. -

30. Huumausainelaki 373/2008 muutoksineen

31. -

32. -


33. Valtioneuvoston asetus huumausaineiden valvonnasta VNa 548/2008

34. Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista VNa 543/2008 muutoksineen