J - Lihahygienia

1. Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta, MMMa 590/2014 (päivitetty 29.12.2016), J 1 MMMa 590/2014, (muistio 21.12.2011), J 1:1 MMMa 762/2016 (muistio 29.8.2016)

1a. Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta, MMMa 2/2020 (muistio 7.1.2020)

2. -

13. Komission asetus (EU) 2015/1474 kuuman kierrätysveden käytöstä ruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation poistamiseen

14. Komission asetus (EU) N:o 101/2013 maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen

15. Nautojen EHEC-tutkimukset teurastamossa ja pitopaikassa MMMa 24/EEO/2006, J 15:1 MMMa 27/EEO/2010, J 15:2 MMMa 1454/2014 (muistio 29.12.2014)

16. Teurastamoita ja leikkaamoita koskevista TSE -tauteihin liittyvistä toimenpiteistä MMMa 7/EEO/2009, J 16:1 MMMa 24/EEO/2010

17. -

18. -

19. -

20. Broilereiden kampylobakteerivalvonta MMMa 10/EEO/2007

21. -

32. -

33. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1375 virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä

34. -

39. -

40. Maa- ja metsätalousministeriön asetus salmonellavalvonnasta liha-alan laitoksissa MMMa 134/2012 (muistio 4.4.2012)

41. -

44. -

45. Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä 434/2008

46. Komission asetus (EY) N:o 1825/2000 (konsolidoitu 23.3.2007) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 (konsolidoitu 1.1.2007) soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkinnän osalta, J 46:1 (EY) N:o 275/2007

47. Neuvoston asetus (EY) N:o 361/2008 (komsolidoitu 14.5.2008) maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (konsolidoitu 3.10.2012) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) muuttamisesta

EY-asetuksen 1234/2007 113 b artikla ja liite XI a: Enintään 12 kuukauden ikäisistä nautaeläimistä peräisin olevan lihan kaupan pitäminen

47a. Komission asetus (EY) N:o 566/2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä enintään 12 kuukauden ikäisistä nautaelämistä peräisin olevan lihan kaupan pitämisen osalta

48. Maa- ja metsätalousministeriön asetus vasikanlihan kaupan pitämisestä MMMa 435/2008

49. -

55. -

56. Bakteriologinen tutkimus lihantarkastuksessa MMMp 1/EEO/2000, J 56:1 MMMa 5/EEO/2001

57. Mikrobilääkeaineiden osoittaminen lihantarkastuksessa mikrobiologisella menetelmällä MMMa 21/EEO/2001

58. -

80. -

81. Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikojen sairastuvuuden seurannasta MMMa 6/EEO/2012