FI SV EN

Keskeinen lainsäädäntö

Keskeisimmät riistanhoitoa ja metsästystä säätelevät kansalliset lait ovat metsästyslaki, riistahallintolaki, riistavahinkolaki ja laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta. Suomalaisen metsästyslainsäädännön ja metsästyksen perustana on kestävän käytön periaate.

Kansallisen lainsäädännön lisäksi riistatalouteen ja metsästykseen vaikuttaa myös Euroopan unionin lainsäädäntö. Euroopan unioni voi tehdä kansainvälisiä sopimuksia, jotka sitovat unionin jäsenvaltioita. Euroopan unionin antamia kaikkia jäsenvaltioita sitovia säädöksiä ovat asetukset, direktiivit ja päätökset. Tärkeimpiä riistatalouteen ja metsästykseen liittyviä direktiiviä ja asetuksia ovat niin kutsutut luonto- ja lintudirektiivi sekä asetus hyljetuotteiden kaupasta.

Kansallinen lainsäädäntö

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista (834/2018)

Muita riistatalouteen ja metsästykseen liittyviä kansallisia lakeja

Muualla palvelussamme

EU:n lajisuojelu ja strategiat

Muualla verkossa

Asetus hyljetuotteiden kaupasta (EY) N:o 1007/2009