Lainsäädäntö ohjaa vesivarojen käyttöä ja hoitoa

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee vesitalouteen liittyvää lainsäädäntöä yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Vesitaloudella tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, johon kytkeytyvät vesivarojen käyttö, hoito ja miten niitä ohjataan. Ministeriön vastuulla on tulvariskien hallintaa, vesihuoltoa, paloturvallisuutta ja peruskuivatusta koskeva lainsäädäntö sekä Ruotsin ja Venäjän kanssa tehtyjen rajavesistösopimusten valmistelu ja toimeenpano. Myös vesilain sekä vesienhoitolainsäädännön sisällöstä huomattava osa liittyy vesivarojen käyttöön ja hoitoon. Päävastuu vesilain valmistelusta on oikeusministeriöllä. Vesien- ja merenhoitohoitolainsäädännön valmistelun päävastuu on ympäristöministeriöllä.

Tähän on koottu tärkeimpiä vesivarojen käyttöön ja hoitoon liittyviä säädöksiä. Lakitekstit, valtiosopimukset ja muuta lainsäädäntöä löytyy valtion säädöstietopankista.

Säädöksiä

Valtioneuvoston asetus vesihuollon tietojärjestelmästä ja tiedottamisesta (6/2023)
Valtioneuvoston asetus talousveden tuotantoketjun riskienhallinnasta ja omavalvonnasta (7/2023) 
Valtioneuvoston asetus vesihuollon ja patojen turvallisuuden, toimintavarmuuden ja varautumisen hankkeisiin vuosina 2023–2035 myönnettävästä valtionavustuksesta (625/2023)

Vesilaki (587/2011)
Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista (1560/2011)
Laki tulvariskien hallinnasta (620 / 2010)
Valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta (659/2010)
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004)
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)
Patoturvallisuuslaki (494/2009)
Valtioneuvoston asetus patoturvallisuudesta (319/2010)
Vesihuoltolaki (119/2001)
Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015)
Valtioneuvoston asetus vesialan osaamisen kasvun ja kansainvälistymisen hankkeisiin vuosina 2022–2026 myönnettävästä valtionavustuksesta (1092/2021)
Laki vesihuollon tukemisesta (686/2004)
Valtionavustuslaki (688/2001)

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä (91/2010)
Rajavesistösopimus Suomen ja Venäjän välillä (26/1965)
Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta (1331/1991)

Laki Suomen ympäristökeskuksesta (1069/2009)
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (897/2009)
Asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (1373/2018)

Strategioita

Vesitalousstrategia 2030