FI SV EN

Hankkeet ja materiaalit

Suunnitelmat, strategiat ja toimintaohjelmat

Maa- ja metsätalousministeriö (2014). Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022. 

Maatalouden ilmasto-ohjelma  Askel kohti ilmastoystävällistä ruokaa 8/2014. 

Maa- ja metsätalousministeriön ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimintaohjelma 2011-2015 Huoltovarmuutta, kestävää kilpailukykyä ja riskinhallintaa.

Maa- ja metsätalousministeriö (2005). Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ympäristöhallinnossa

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 20092020

Puolustusvoimien energia- ja ilmasto-ohjelman 2018–2021 tavoitteet ja toimenpiteet
 

Selvitykset, arvioinnit ja raportit

Mäkinen K., Sorvali J., Lipsanen A., Hildén M. (2019) Maa- ja metsätalousministeriö. Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022 toimeenpanon väliarviointi.

Maa- ja metsätalousministeriö (2013). Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi Helsinki 2013, Työryhmämuistio.

Sorvali, J. (2013). Ilmastonmuutokseen sopeutumisen kansalliset ohjauskeinot. 

Sorvali, J. (2013). Ilmastonmuutoksen haitalliset vaikutukset ja toimialojen haavoittuvuus. 

Ympäristöministeriö (2013). Ympäristöministeriön hallinnonalan sopeutumisohjelman
arviointi.

Maa- ja metsätalousministeriö (2011). Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla.

Maa- ja metsätalousministeriö (2009). Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstartegian arviointi. 

Ilmastonmuutoksen riskit, kustannukset ja vastuut: tapaustarkastelussa sato- ja tulvavahingot. Ilmastopaneelin raportti 2/2016.
 

Käynnissä olevat hankkeet

Huom. tätä listausta ei päivitetä. 

Sopeutumisen alueelliset ulottuvuudet ja ohjauskeinot muuttuvaan ilmastoon (SUOMI)

Ilmastopaneelin hankkeen tavoitteena on tuottaa syntetisoitua tietoa sopeutumisen tilasta ja sopeutumisen eteen tarvittavasta työstä Suomessa. Hankkeessa tuotetaan alueelliset riskiarviot eri sektoreiden sopeutumisen tueksi. Samalla kartoitetaan sopeutumisen ohjauskeinoja, niiden kustannuksia ja hyötyjä sekä niiden soveltuvuutta Suomessa. 

ELY-keskuksen ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen tiekartat

Tiekarttahankkeilla käydään läpi koko ELY-keskuksen tekemä viranomaistyö kaikilta vastuualueilta ja osoitetaan erilaiset hillinnän ja sopeutumisen edistämisen keinot virkatyössä. Tiekartat ovat konkreettisia kuvauksia siitä, millaista ilmasto-ohjausta ELY-keskuksen sisällä sekä eri yhteistyön muodoissa voidaan antaa ja miten tätä kohti lähdetään etenemään niin muun työn ohella kuin ilmastoasiantuntijan johdolla. Työssä luodaan ELY-keskusten välinen asiantuntijaverkosto. Ilmastonmuutoksen hillinnän tiekarttahanketta rahoittaa YM ja sopeutumisen tiekarttahanketta MMM. Työtä koordinoi Pirkanmaan ELY-keskus.

BlueAdapt

BlueAdapt-hanke etsii innovatiivisia yhteiskunnallisia ratkaisuja, jotka turvaavat sekä vesiekosysteemien että taloudellisten ja sosiaalisten järjestelmien kestävyyden. Tavoitteena on luoda sopeutuvan hallinnan malli, joka perustuu uusimpaan tieteelliseen tietoon ja kääntää kielteiset trendit mahdollisuuksiksi. Hankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin vuosina 2018–2020 ja sitä johtaa Suomen ympäristökeskus. 

Päättyneitä hankkeita

Metsäbiotalouden kehittyvät sää- ja ilmastotyökalut (SÄÄTYÖ)

Säätyö-hankkeen tavoitteena on tuottaa tarvittavia uusia ja aiempaa yksityiskohtaisempia sää- ja ilmastoaineistoja ja kehittää uusia ennustetuotteita sekä edistää erilaisten sää- ja ilmastoaineistojen ja ennusteiden käyttöä metsäbiotalouden toimijoiden keskuudessa. Hankkeen toteutti vuosina 2018-2020 Ilmatieteen laitoksen johtama konsortio.

IBC-Carbon

Hankeen tavoitteena on metsien biodiversiteetin, hiilen varastoinnin ja sidonnan sekä muiden ekosysteemipalveluiden yhteen nivoutuva suojelu, tiedon lisääminen ja menetelmien kehittäminen sekä päätöksentekoon vaikuttaminen. Hanke toteutettiin vuosina 2018–2020 ja sitä koordinoi Suomen ympäristökeskus.

Kestävä, ilmastoneutraali ja resurssitehokas metsäbiotalous (FORBIO)

Hankkeen tavoitteena on turvata kestävän, ilmastoneutraalin ja resurssitehokkaan metsäbiotalouden edellytykset. Metsäbiotalouden toimijat sekä keskeiset ministeriöt ovat hankkeen vuorovaikutuspartnereina ja tutkimustiedon hyödyntäjinä. FORBIO-hanke kuuluu Suomen akatemian rahoittamaan strategisen tutkimuksen ohjelmaan Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi (PIHI 2015–2020).

Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (SUMI)

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa suojelualueverkoston toimivuudesta ilmastonmuutoksen, maankäytön ja näiden yhteisvaikutusten aiheuttamien paineiden alla. Uutta tietoa tuotettiin erityisesti lajien ja luontotyyppien herkkyydestä ilmastonmuutokselle sekä suojelualueiden kyvystä säilyttää suojelullisesti merkittäviä lajeja ja luontotyyppejä. Suomen ympäristökeskuksen vetämä hanke päättyi vuonna 2019.

Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu

Viestintähankkeen tavoitteena oli yhdistää järjestöjen viestinnän voimavarat, jotta mahdollisimman moni suomalainen saisi tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista yhteiskunnan toimintoihin ja ihmisten arkeen, ja osaisi varautua vaikutuksiin mahdollisimman hyvin. Hankkeessa tuotettiin viestintämateriaalia järjestöjen käyttöön.

Tehokkaat ja vaikuttavat luontopohjaiset ratkaisut ilmastonmuutoksen sopeutumisen välineinä (TASAPELI)

Hankkeessa kehitettiin toimintamalli ja arviointityökaluja tukemaan sitä, että luontopohjaisia ratkaisuja hyödynnettäisin nykyistä laajemmin suunnittelussa ja päätöksenteossa mm. kuntien ja maakuntien suunnittelukäytännöissä. Hanke päättyi kesäkuussa 2019.

Metsänhoidon suositusten sopeuttaminen ilmastonmuutokseen

Päivitetyt suositukset metsänhoidon sopeutumisesta ilmastonmuutokseen julkaistiin keväällä 2019. Suositusten teossa oli mukana tutkijoita Itä-Suomen ja Helsingin yliopistosta, Luonnonvarakeskuksesta, Suomen ympäristökeskuksesta sekä Ilmatieteen laitoksesta. Työn rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.

Arktinen neuvosto

Suomi oli Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa vuosina 2017–2019. Suomen prioriteetit puheenjohtajuuskaudella olivat ympäristönsuojelu, viestintäyhteistyö, meteorologia ja koulutus. Arktisessa neuvostossa maa- ja metsätalousministeriölle kuuluvia teemoja olivat muun muassa resilienssi (ks. englanninkielinen raportti resilienssifoorumista), ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja vieraslajit. 

Sää- ja ilmastoriskien arviointi ja toimintamallit (SIETO)

SIETO-hankkeessa toteutettiin kansallinen sää- ja ilmastoriskiarviointi sekä laadittiin suunnitelmat tulevien riskinarviointien toteuttamiseksi sekä riskinarviointiin liittyvien aineistojen järjestämiseksi.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tieto- ja osaamistarpeet Suomessa. Kohti tutkimusohjelmaa.

Hankkeella vahvistettiin ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman toimeenpanoa valmistelemalla suunnitelma tutkimusohjelmasta, johon koottiin yhteinen näkemys tulevaisuuden sopeutumistutkimuksen tarpeista ja prioriteeteista sekä potentiaalisista rahoituskanavista.

Yksityisen sektorin sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Muuttuva ilmasto edellyttää yrityksiltä riskienhallintaa ja uusien käytäntöjen hallitsemista. Sopeutumalla ilmastonmuutokseen yritys takaa toimintaedellytyksensä ja voi saada liiketoimintaetua esimerkiksi tuotteistamalla sopeutumisen ratkaisuja. Tapion hanke tarjosi yrityksille tietoa ilmastoriskien arviointiin ja hallintaan (ks. esimerkiksi työkalu liiketoiminnan ilmastokestävyyden tarkasteluun). 

Ennakoiva lyhyen aikavälin sää-, talous- ja ilmastoriskien hallitseminen (ELASTINEN)

Tutkimushankkeessa tuotettiin kokonaiskuva sää- ja ilmastoriskien hallinnasta ja arvioitiin keinoja edistää riskienhallintaa eri toimialoilla. Hankkeen tulosten perusteella riskienhallintaa tukemaan tarvitaan uudenlaisia tiedon keruun, jakamisen ja tuottamisen tapoja. Hallintatoimia tulisi valita ja arvioida myös taloudellisen tehokkuuden näkökulmasta.

Sopeutumisen tila 2017 – Ilmastokestävyyden tarkastelut maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Luonnonvarakeskus tarkasteli ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja keskeisiä ilmastoriskejä maa- ja metsä­talousministeriön toimialoilla, sekä toimialojen haavoittuvuuksia ja sopeutumiskykyä. Eri toimialojen ilmasto­kestävyyden parantaminen edellyttää monien haavoittuvuutta vähentävien tekijöiden samanaikaista huomioonottamista.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen indikaattorit

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen seurannan tueksi kehitetyt indikaattorit toimivat opasteina sopeutumisen edistymisestä ja toimeenpanosta. Niitä tarvitaan erityisesti siksi, että yhteiskunnan eri toimijat tiedostavat ilmastonmuutokseen sopeutumisen tärkeyden. Tapion raportissa (2017) kuvataan kansallisia ilmastonmuutokseen sopeutumisen indikaattoreita.

Biotalouden keinoin kohti ilmastokestävyyttä (BILKE)

Hankkeessa (2015-2017) selvitettiin vesistöjen haavoittuvuutta ilmastonmuutoksen myötä ja kehitettiin työkaluja ilmastokestävyyden parantamiseksi biotalouden keinoin. 

Ilmastokestävyyden tarkastelu – konsepti käytännön työvälineeksi

Tapion hankkeessa kehitettiin ilmastokestävyyden konsepti, jota julkisen ja yksityisen sektorin toimijat voivat hyödyntää ilmastokestävyyden eri osa-alueiden toimenpiteiden toteuttamiseksi. Konsepti sisältää mm. ilmastokestävyyden työkalut julkiselle sektorille (Prezi) ja yrityksille (Prezi).

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen seurannan järjestäminen – seurantakehikko

Tapion toteuttamassa hankkeessa pyrittiin rakentamaan seurantajärjestelmä, joka palvelisi ilmastonmuutokseen sopeutumistyötä sekä sopeutumisviestintää. Tätä varten kuvattiin koko valtakunnan tason ilmastonmuutokseen sopeutumisen seuranta ja hahmoteltiin seurannalle avainindikaattoreita. Hankkeen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.

Muualla verkossa 

Ilmasto-opas.fi 
European Climate Adaptation platform (Climate-ADAPT) (englanniksi)
YK:n ilmastonsuojelun puitesopimus, sopeutuminen (englanniksi)
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen EU:ssa (englanniksi)
Suomen kansallinen riskiarvio 2015 ​ 

Lisätietoja

Karoliina Pilli-Sihvola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162100