Kalatalous- ja vesitaloustehtävät

Pääosa aluehallinnon kalatalous- ja vesitaloustehtävistä tulee jokaisen maakunnan vastuulle. Nämä luonnonvaratehtävät ovat monen eri osa-alueen erityisosaamista vaativia asiantuntijatehtäviä. Haasteena on riittävän asiantuntemuksen varmistaminen tasapuolisesti kaikkien maakuntien käyttöön. Siksi maakunnat sopivat tehtävien hoitamisesta yhteistoiminnassa. Tarkoituksena on myös varmistaa, että tehtävät tulevat hoidetuiksi maakuntien rajat ylittävillä vesistöalueilla ja että tasapuoliseen palveluun tarvittavaa erityisosaamista on saatavilla kaikissa maakunnissa. Yhteistoimintaa järjestettäessä pitää ottaa huomioon myös eri tehtävien keskinäiset kytkennät, vaikuttavuus ja velvoitteet EU:n lainsäädäntöön perustuvissa tehtävissä.

Vaikka tehtävät hoidetaan yhteistoiminnassa, jokainen maakunta vastaa niissä päätöksenteosta alueellaan. Maakunnan vesistötehtäviä ovat tulvariskien hallinta, hydrologisten havaintotietojen tuottaminen, vesistön säännöstely, rakennettujen vesistöjen hoito ja kunnostus sekä peruskuivatus- ja ojitusasiat. Lisäksi vesistötehtäviin kuuluu vesioikeudellisten lupien ja sopimusten hallinta. Näihin tehtäviin liittyvät vesistörakenteet ja niiden ylläpidon hankinta sijoitetaan tilakeskukseen.

Patoturvallisuus Suomessa
Kari Pehkonen, Kainuun ELY-keskus

Nykyiset ELY-keskusten vesilain mukaiset viranomaistehtävät jakautuvat siten, että vesilain noudattamisen valvonta siirtyy Valtion lupa- ja valvontavirastoon. Maa- ja metsätalousministeriön toimialan tehtävät vesitalousasioissa mukaan lukien yleisen edun valvonta siirtyvät puolestaan maakuntiin.

Vesistörakenteet maakuntauudistuksessa
Liisa Maria Rautio, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Maakuntauudistuksen merkitys Kymijoelle
Visa Niittyniemi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus


Maakunnat valvovat alueellaan vesihuoltolain noudattamista sekä edistävät vesihuollon alueellista suunnittelua. Vesihuoltotehtävillä on läheinen yhteys maakunnan ympäristöterveydenhuoltotehtäviin sisältyvään talousveden laadun valvontaan.

Maakuntien vastuulle siirtyviä kalataloustehtäviä ovat vapaa-ajankalastuksen kehittäminen ja kalavarojen hoito, yleisen kalatalousedun valvonta sekä kalatalouden elinkeinojen edistäminen ja rahoittaminen. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston vaikuttavuuden säilyttämiseksi siitä myönnettävä tuki ohjelmoidaan valtakunnallisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ohjaavat toimialoillaan maakuntien tehtäviä vesien- ja merenhoidossa.