Maksajavirastotehtävät

Hallituksen linjauksen mukaisesti lähes kaikki ELY-keskusten ja kuntien nykyisin hoitamat maaseutu- ja maataloushallinnon tehtävät siirtyvät maakunnille. Suurin osa näistä tehtävistä on niin sanottuja maksajavirastotehtäviä. Niiden hoitamista ohjaavat yksityiskohtaiset EU-säädökset, jotka asettavat pakottavat vaatimukset muun muassa siirrettyjä tehtäviä hoitavien viranomaisten hallintorakenteelle. Suomessa maksajavirastotehtävien suorittamista ohjaa ja valvoo Maaseutuvirasto, joka toimii EU-säädösten mukaisena EU:n maaseuturahaston ja maataloustukirahaston maksajavirastona.

Maakuntauudistuksen yhteydessä maksajavirastotehtävien hoitamisen kannalta kriittisiä osa-alueita ovat tehtävien ohjaus, laatukriteerien täyttäminen ja riittävä resursointi. EU-komissio tekee Suomessa vuosittain useita tarkastuksia, joiden perusteella EU voi keskeyttää tukien maksamisen kokonaan, jos EU-lainsäädännön velvoitteita ei noudateta. Virheellinen toiminta voi johtaa jopa kymmenien miljoonien eurojen rahoituskorjauksiin.

Maksajavirastotehtävät on hoidettava viranomaistehtävinä. Niitä ei voi siirtää maakunnan liikelaitokselle tai kolmannelle osapuolelle. Maksajavirastotehtävien hoitamisesta säädettäisiin tarkemmin hallituksen esitykseen sisältyvällä uudella lailla maksajavirastotehtävien hoi-tamisesta maakunnissa. Lakiin sisältyisivät säännökset muun muassa tehtävien hoitamiselle asetettavista vaatimuksista ja tehtävien hoitamisen järjestämisestä sekä EU:n lainsäädännöstä johtuvien vaatimusten täyttymisen varmistamisesta.