FI SV EN

Lantbrukets klimatprogram

Jord- och skogsbruksministeriet publicerade år 2014 Lantbrukets klimaprogram ”Steg mot klimatvänligare mat” som syftar på att förbättra det finska matsystemets hållbarhet.

I klimatprogrammet presenteras 76 åtgärder som förbättrar anpassningen till och/eller bekämpningen av klimatförändringen inom matproduktionen och -konsumtionen. Valet av åtgärder byggde på de nyaste forskningsresultaten och de olika matsystemexperternas synpunkter.

De viktigaste åtgärderna i klimatprogrammet för lantbruk:

  1. Bindning av kol i jordmånen
  2. Insatser i samband med att använda torvmarker
  3. Växtförädling
  4. Växtskydd och djurhälsa och bekämpning av invasiva främmande arter
  5. Gödselhantering och preciserad kvävegödsling
  6. Energieffektivitet samt alstring och förbrukning av förnybar energi
  7. Minskning av matspill i hela matsystemet
  8. Kostförändringar i en mer vegetarisk riktning

Klimatvänlig matproduktion och -konsumtion

Ett hållbart matsystem grundar sig på en lönsam livsmedelsproduktion och ansvarsfull konsumtion. Genom att förbättra produktionens hållbarhet på ett övergripande sätt är det också möjligt att nå bättre lönsamhet.

Klimatförändringen är en stor utmaning för matproduktionen. Anpassningen till och bekämpningen av klimatförändringen ska beaktas i alla skeden i vårt matsystem.

En klimatvänlig matproduktion är energi- och materialeffektiv och dess utsläpp per liter och kilo är så små som möjligt.

Klimatvänlig konsumtion innebär att man äter hållbart producerad grönsaksbaserad mat och undviker matspill.

Se också

Lisätietoja

Birgitta Vainio-Mattila, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162346