FI SV EN

Harkinnanvaraiset maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen neuvontaa sekä 4H-toimintaa koskevat valtionavustukset

 

Valtionavustusta voidaan myöntää maatalouden neuvontaa ja kehittämistoimintaa harjoittaville yleishyödyllisille maaseudun neuvontajärjestöille, joita voivat olla rekisteröidyt yhdistykset ja muut yhteisöt. Avustukset myönnetään momentilta 30.10.50.

Lisäksi avustusta voidaan myöntää 4H-järjestöille 4H-toimintaan. Avustukset myönnetään momentilta 30.10.55.

Avustettavan toiminnan tulee olla säädösten mukaista ja sen tulee aina tukea valtion talousarviossa kyseiselle määrärahalle asetettuja tavoitteita.

Elinkeinoneuvonnan avustusten myöntäminen perustuu valtionavustuslakiin ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen maatalouden neuvontapalvelujen valtionavusta.

4H -neuvonnan avustusten myöntäminen perustuu valtionavustuslakiin.

Elinkeinoneuvonta

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää vuosittain hakemuksesta harkinnanvaraisia valtionavustuksia maaseudun neuvontajärjestöille maatilatalouden ja maatilatalouden yhteydessä harjoitettavan muun yritystoiminnan kehittämiseen.

Avustus on yleisavustusta, jota voidaan hakea valtionavustuksen saajan toimintaan yleisesti tai tiettyyn, yksilöityyn osaan sen toiminnasta.

Ministeriö edellyttää, että valtionavulla tuettu neuvontatoiminta on valtakunnallisesti kattavaa (VNA 431/2016, 4 §). Kattavuudella tarkoitetaan, että valtionapuista neuvontaa on saatavilla mahdollisimman samantasoisena ja kustannuksiltaan kohtuullisena joka puolella maata (maantieteellinen kattavuus) ja että neuvontatoiminta tavoittaa mahdollisimman laajasti ko. elinkeinoneuvonnan kohderyhmät (asiakaskattavuus).

4H-neuvonta

Maa- ja metsätalousministeriö tukee 4H-toimintaa, jonka tarkoituksena on muun muassa edistää maaseudun elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta asuinympäristönä tarjoamalla monipuolista harrastus- ja palvelutoimintaa, työllistämällä nuoria sekä tarjoamalla heille mahdollisuuksia yrittäjyyden kokeilemiseen omalla kotiseudulla.

Avustus on yleisavustusta, jota voidaan myöntää valtionavustuksen saajan toimintaan yleisesti tai tiettyyn osaan sen toiminnasta.

Avustusten määrä ja valtionavustusten hakeminen

Myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista (VNA 431/2016, 5 §), ellei avustettavan toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä muuta johdu.

Tietoa valtionavusta

Hakuajat

Yleisavustusta koskeva hakemus on toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle avustettavaa toimintavuotta edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa erikseen mahdollisuudesta hakea erityisavustusta.

Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköisesti ministeriön kirjaamoon. Myös sähköisesti toimitetuttujen asiakirjojen tulee olla hakijayhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaavien allekirjoittamia. Tällöin asiakirjat toimitetaan skannattuina ministeriön kirjaamon sähköpostiin.

Lomakkeet

Ministeriön sähköpostiosoite: [email protected]

Ministeriön postiosoite: Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO

 

Kysymyksiä erityisavustushausta

Aihe: Koulutuksen määritelmä

Kysymys

Jäin miettimään että voisitteko täsmentää, mitä tarkoitetaan ohjeissa kohdalla "Tässä haussa voidaan rahoittaa ryhmä-/pienryhmäneuvontahankkeita, mutta pääosin koulutusta sisältäviä hankkeita ei rahoiteta." 

Mitä tässä tarkoitetaan koulutuksella? Ilmeisesti esim. tilakohtaiset laskelmat eivät ole koulutusta? Entä tiedon jakaminen muuten kuin kurssimuotoisesti, vaikka avoimesti netissä? 

Haen siis sitä, että tällä hetkellä markkina on aika täynnä näitä pienryhmäjuttuja, ja niihin osallistujista tuntuu olevan jopa kilpailua, joten yritämme löytää myös vaihtoehtoisia tapoja jakaa tietoa. Mutta mikä näistä sitten tulkitaan koulutukseksi ja mikä ei. Jäin miettimään tuota teidän koulutuksen määritelmää, kun oikeastaan kaikki tavoitteet talousosaamisen kehittämisestä voi mieltää koulutukseksi. Myös hyvien kokemusten esiintuominen on kai aina jollain tapaa koulutusta vaikkei tapahtuisikaan luokkamuotoisesti. Mitä tässä jää koulutuksen ulkopuolelle? 

Vastaus

Hei, on hyvä ja minullekin hyödyllistä, että kysyt ja pohdit koulutuksen määritelmää. Minusta tietyllä tavalla vastasit jo kysymykseen toteamalla, että tilakohtainen neuvonta ei ole koulutusta. Eli ajatuksena on, että neuvontakokonaisuus voi sisältää koulutus”modulin” ja koulutukseen osallistuneille kuuluu henkilö- eli tilakohtainen suunnitelman/laskelmien tekeminen, eli tämä tilakohtainen neuvonta pitäisi olla ”pääosassa”, ei koulutus.

Olet oikeassa siinä, että näitä pienryhmäjuttuja/koulutuksia on paljon tarjolla, mutta tämä tilakohtainen neuvontaprosessi niistä varmaan puuttuu? Ja erityisesti haemme jatkuvuutta neuvonnalle, jolloin neuvonta ei pysähtyisi suunnitelman/laskelmien tekemiseen, vaan se olisi neuvontaprosessin alku, joka jatkuisi sitten seurannalla/korjausliikkeillä/uudella tarkennetulla tai muutetulla suunnitelmalla.

Sama koskee kysymääsi (avoimen) tiedon jakamista esim. netissä; jos se liittyy em. kokonaisuuteen, niin se voi olla hyväksyttävä osa neuvontakokonaisuutta.

Erityisavustushaku maatalouden neuvontapalveluihin aukeaa

Maa- ja metsätalousministeriö ottaa vastaan erityisavustushakemuksia 1-3 vuotisiin maatalouden neuvontapalvelujen kehittämishankkeisiin.

Hankehaun painopisteenä ovat kehittämishankkeet, jotka auttavat varautumisessa tuotannollisiin ja taloudellisiin riskeihin sekä kannattavuuden alenemiseen ja maksuvalmiuden nopeaan heikkenemiseen.

Erityisavustushaku avautuu 26.6.2020 ja päättyy 31.7.2020 klo 16.15. Hakemukset toimitetaan MMM:n kirjaamoon: kirjaamo(at)mmm.fi.

Lisätietoja

Markku Himanen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162472