FI SV EN

Harkinnanvaraiset maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen neuvontaa sekä 4H-toimintaa koskevat valtionavustukset

 

Valtionavustusta voidaan myöntää maatalouden neuvontaa ja kehittämistoimintaa harjoittaville yleishyödyllisille maaseudun neuvontajärjestöille, joita voivat olla rekisteröidyt yhdistykset ja muut yhteisöt. Avustukset myönnetään momentilta 30.10.50.

Lisäksi avustusta voidaan myöntää 4H-järjestöille 4H-toimintaan. Avustukset myönnetään momentilta 30.10.55.

Avustettavan toiminnan tulee olla säädösten mukaista ja sen tulee aina tukea valtion talousarviossa kyseiselle määrärahalle asetettuja tavoitteita.

Elinkeinoneuvonnan avustusten myöntäminen perustuu valtionavustuslakiin ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen maatalouden neuvontapalvelujen valtionavusta.

4H -neuvonnan avustusten myöntäminen perustuu valtionavustuslakiin.

Elinkeinoneuvonta

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää vuosittain hakemuksesta harkinnanvaraisia valtionavustuksia maaseudun neuvontajärjestöille maatilatalouden ja maatilatalouden yhteydessä harjoitettavan muun yritystoiminnan kehittämiseen.

Avustus on yleisavustusta, jota voidaan hakea valtionavustuksen saajan toimintaan yleisesti tai tiettyyn, yksilöityyn osaan sen toiminnasta.

Ministeriö edellyttää, että valtionavulla tuettu neuvontatoiminta on valtakunnallisesti kattavaa (VNA 431/2016, 4 §). Kattavuudella tarkoitetaan, että valtionapuista neuvontaa on saatavilla mahdollisimman samantasoisena ja kustannuksiltaan kohtuullisena joka puolella maata (maantieteellinen kattavuus) ja että neuvontatoiminta tavoittaa mahdollisimman laajasti ko. elinkeinoneuvonnan kohderyhmät (asiakaskattavuus).

4H-neuvonta

Maa- ja metsätalousministeriö tukee 4H-toimintaa, jonka tarkoituksena on muun muassa edistää maaseudun elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta asuinympäristönä tarjoamalla monipuolista harrastus- ja palvelutoimintaa, työllistämällä nuoria sekä tarjoamalla heille mahdollisuuksia yrittäjyyden kokeilemiseen omalla kotiseudulla.

Avustus on yleisavustusta, jota voidaan myöntää valtionavustuksen saajan toimintaan yleisesti tai tiettyyn osaan sen toiminnasta.

Avustusten määrä ja valtionavustusten hakeminen

Myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista (VNA 431/2016, 5 §), ellei avustettavan toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä muuta johdu.

Tietoa valtionavusta

Hakuajat

Yleisavustusta koskeva hakemus on toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle avustettavaa toimintavuotta edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa erikseen mahdollisuudesta hakea erityisavustusta.

Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköisesti ministeriön kirjaamoon. Myös sähköisesti toimitetuttujen asiakirjojen tulee olla hakijayhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaavien allekirjoittamia. Tällöin asiakirjat toimitetaan skannattuina ministeriön kirjaamon sähköpostiin.

Maa- ja metsätalousministeriö avasi 29.11.2021 erityisavustushaun maatalouden neuvontapalveluhankkeisiin

Rahoitettavien maatalouden neuvontapalvelujen kehittämishankkeiden tarkoituksena on parantaa maatalouden toimintaedellytyksiä erityisesti liiketoimintaosaamisen näkökulmasta.

Hakemukset tulee jättää 7.1.2022 klo 16:15 mennessä.

Lomakkeet

Ministeriön sähköpostiosoite: kirjaamo,mmm@gov.fi

Ministeriön postiosoite: Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO

 

Lisätietoja

Markku Himanen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162472