FI SV

Gårdsbyggarens minneslista

Innan ett projekt påbörjas, bör en jordbrukare som planerar att investera i en byggnad bekanta sig med flera gårdars verksamhet inom den egna produktionsinriktningen och olika byggnadslösningar samt fråga experter om råd. Det lönar sig att reservera tillräckligt med tid för planeringen. För att bestämma om projektet är ekonomiskt genomförbart bör man utvärdera både byggkostnaderna och de årliga kostnaderna då byggnaden är under produktion. Sådana är till exempel:

 • längden på byggnadens och maskineriets livscykel
 • reparationsbehov och underhållskostnader
 • den arbetsmängd som den valda produktionsmallen kräver
 • verksamhetens utvecklings- och utvidgningsmöjligheter

Byggnadens pris, reparationsbehov och den arbetsmängd produktionen kräver beror betydligt på de valda bygglösningarna, -materialen och maskineriet.  

Vid placeringen av byggnaden ska bl.a. följande saker beaktas:

 • landskapsmässiga faktorer
 • närheten till granngårdar och faktorer som hör ihop med det
 • utbyggnadsmöjlighet
 • terrängens lutning och jordmån
 • utnyttjande av dagsljus
 • lätt trafik och andra funktionella frågor
 • utnyttjande av det existerande byggnadsbeståndet

Mjölkko- och köttboskapsbyggnader samt får- och getstallar kan göras oisolerade utan uppvärmning och med naturlig ventilation. Före byggandet lönar det sig dock att fundera eller pröva hur man trivs i en ouppvärmd arbetsmiljö. Dessutom är det värt att ta hänsyn till de befintliga stödrestriktionerna inom mjölkko- och köttboskapsbyggande. Svinhus och byggnader för fjäderfä kräver uppvärmning och noggrann ventilation, så det lönar sig att utreda hur uppvärmningskostnaderna kan minskas med god värmeisolering samt värmeåtervinning. I den värmecentral som stöds ska förnybar energi användas.

Byggnadens golvlösningar, gödselborttagningsmetoder samt valet av inredning och utfordringsapparater har en stor inverkan på lättheten av djurskötseln och djurens välbefinnande.

Det lönar sig att planera byggnaden tillsammans med kompetenta planerare, så att arkitekturen och funktionaliteten blir optimerade. Genom en god planering kan man underlätta byggarbetet och undvika byggfel och reparationskostnader. Till byggplanering hör normalt huvudritningar, konstruktionsritningar, LVI- och elplaner samt kostnadsberäkningar och byggnadsbeskrivningar för finansiering och byggande. För olika apparater och funktioner kan behövas specialplaner.

För byggande behövs byggnadstillstånd som ansöks från kommunens byggtillsyn. För byggnadstillstånd krävs byggnadens servicebok. För djurhushållning krävs också ett miljötillstånd när en viss produktionsriktningsspecifik gräns överskrids. Anmälningsplikt för djurstallar samt tillstånds och befogenhetsgränser definieras i Miljöskyddslagen (527/2014) och dess bilagor.​​​​​​​

Byggplanerna dvs. huvudritningarna samt kostnadsberäkningen och byggnadsbeskrivningarna ska godkännas av NTM-centralen innan ett stödbeslut kan fattas. Byggexperten räknar de maximala kostnaderna som berättigar till stöd enligt de maximala kostnader som fastställts av Jord- och skogsbruksministeriet. Ett villkor för beviljande av stöd är också att man förutom de allmänna bygg- och djurskyddsbestämmelserna följer Jord- och skogsbruksministeriets förordningar om stöd för byggande. Jämfört med de allmänna författningarna om byggande och djurskyddsförfattningarna, innehåller Jord- och skogsbruksministeriets byggförordningar i fråga om djurens välbefinnande och miljöskydd noggrannare och striktare krav på förvaringsutrymmena för djur och utfordringsapparaterna, brandsäkerheten, ventilationen och gödselhanteringen. På grund av brandsäkerhet ska man senast i slutsynen av byggnaden kunna konstatera att en räddningsplan är gjord och tillställd räddningsmyndigheten. 

 

 

Lisätietoja

Maarit Hellstedt, projektipäällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Puhelin:0295162083   Sähköpostiosoite: