Metsähallituslain uudistaminen

Metsähallituslaki tuli voimaan 15.4.2016.

Hankkeen valmisteluvaiheita kuvaava informaatio on luettavissa tältä sivulta vielä jonkin aikaa hankkeen päättymisen jälkeen.


Tasavallan presidentti vahvisti uuden Metsähallitusta koskevan lain 8.4.2016. Metsähallituksen metsätalousliiketoiminta siirrettiin lailla perustettavaan valtion kokonaan omistamaan metsätalousosakeyhtiöön EU-säädösten edellyttämällä kilpailuneutraalilla tavalla. Laki tuli voimaan 15.4.2016.

Kansallispuistot, erämaa-alueet ja muut luonnonsuojelualueet pysyvät nykyisessä käytössä ja niiden hoito ympäristöministeriön ohjauksessa. Valtion maa- ja vesialueet säilyvät Metsähallitus-liikelaitoksen hallinnassa, ja perustettava Metsähallituksen tytäryhtiö saa niihin käyttöoikeuden.

Eduskunnan, ministeriöiden ja Metsähallituksen hallituksen tehtävänä on valvoa, että liiketoiminnassa otetaan huomioon yhteiskunnalliset velvoitteet kuten luonnon monimuotoisuus, virkistyskäyttö, työllisyyden edistäminen sekä saamelaiskulttuurin ja poronhoidon vaatimukset. Näiden velvoitteiden ja hakkuiden kohdentamiseen valtion talousmetsäalueille kansalaisten ja sidosryhmien on mahdollista vaikuttaa, kun alueellisia luonnonvarasuunnitelmia laaditaan.  

Uuden lain mukaan Metsähallituksen hallinnassa olevien luonnonvarojen hoito, käyttö ja suojelu on sovitettava yhteen saamelaisten kotiseutualueella niin, että saamelaisten kulttuurin harjoittamisen edellytykset turvataan. 

Metsähallituksen omistajapoliittiset linjaukset

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli Metsähallituksen omistajapoliittiset linjaukset 25.10.2016. Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön yhteinen omistajalinjaus kattaa Metsähallituksen liiketoiminnan, julkisten hallintotehtävien ja liikelaitoksen kokonaisuuden tavoitteet. Metsähallituksen hallitus vastaa omistajalinjausten toteutumisesta koko konsernin tasolla.  

 

Katso myös
Laki Metsähallituksesta (234/2016)
Laki valtion metsätalousosakeyhtiöstä (235/2016)
Valtioneuvoston asetus Metsähallituksesta (247/2016)
Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen lainanoton rajoista ja ehdoista (248/2016)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista (1592/2015)
Metsähallituksen omistajapoliittiset linjaukset 2016 - 2020
 

Eduskunnan Metsähallituksen organisaatiouudistus -sivusto

 

MMM:n ja YM:n tiedote 26.10.2016: Metsähallituksen linjaukset uudistettiin
MMM:n ja YM:n tiedote 22.6.2016: Metsähallituksen toimitusjohtajaksi Pentti Hyttinen ja luontopalvelujohtajaksi Timo Tanninen
MMM:n tiedote 26.5.2016: Metsähallitukselle hallitus uuden lainsäädännön mukaisesti
MMM:n tiedote 8.4.2016: Tasavallan presidentti vahvisti metsähallituslain
MMM:n tiedote 30.3.2016: Uusi metsähallituslaki hyväksyttiin eduskunnassa
MMM:n tiedote 1.3.2016: Valtion maiden virkistyskäyttö turvataan metsähallituslain uudistuksessa
MMM:n tiedote 3.12.2015: Hallitus hyväksyi esityksen uudeksi metsähallituslaiksi

Lakiehdotus

Lausuntokooste

Liite Luonto-Liiton lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Metsähallituksen
uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Paliskuntain yhdistyksen ja Metsähallituksen sopimus (4.4.2013)

Liite Suomen luonnonsuojeluliiton lausuntoon koskien retkeilyalueita

 

Metsähallituslain uudistaminen valtioneuvoston hankerekisterissä

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi Metsähallituksen uudelleenorganisointia´koskevaksi lainsäädännöksi

Kuulemistilaisuuksien esitykset syksyllä 2015
Lainsäädäntöluonnoksen esittely
Julkisten hallintotehtävien organisointi lainsäädäntöuudistuksessa
Linjaukset käytännössä - Metsähallituksen näkökulma
Hallituksen esitys eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi (luonnos kuulemistilaisuutta varten) (14.10.2015)

Seminaarit
Metsähallituslain valmisteluun liittyvien seminaarien aineisto (2011 - 2014)

Lisätietoja:

Marja Kokkonen, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162444  


Vilppu Talvitie, yksikön päällikkö, hallitusneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö 0295162417