Kemeran työlajit

Kemera-järjestelmästä voidaan myöntää tukea taimikon varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon ja sen yhteydessä syntyvän pienpuun keräämiseen, terveyslannoitukseen, suometsän hoitoon, metsäteiden rakentamiseen ja perusparannukseen, metsäluonnon hoitoon ja ympäristötukisopimuksiin.

Tietoa tukisummista ja tuen myöntämisen kriteereistä työlajeittain löytyy Suomen metsäkeskuksen sivuilta.

Kemera-järjestelmässä kaikista rahoitettavista toimenpiteistä on tehtävä hakemus ennen työn aloittamista. Taimikon varhaishoito ja nuoren metsän hoito voidaan aloittaa hakemuksen jättämisen jälkeen. Muissa toimenpiteissä metsäkeskus hyväksyy toteuttamissuunnitelman ennen kuin toimenpiteen toteutus voidaan aloittaa. Hankkeiden suunnittelun ja toteutusselvityksen kustannukset sisältyvät uudessa järjestelmässä hankkeen kokonaiskustannuksiin.

Voimassa oleva Kemera-järjestelmä tuli voimaan kesäkuussa 2015. Samassa yhteydessä tuettavista Kemera-toimenpiteistä jäivät pois muun muassa metsänuudistaminen ja energiapuun korjuutuki. Huhtikuussa 2016 myös juurikäävän torjunta poistettiin tuettavista työlajeista.

Kemeralla edistetään metsien kasvua ja samalla hiilensidontaa

Parhaillaan toteutetaan maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maankäyttösektorin päästöjä sekä ylläpitämään ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja. Metsien kasvukyvyn ja terveydentilan edistämiseksi sekä hiilinielujen vahvistamiseksi kehitetään jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn kasvatusmallit ja viedään ne osaksi metsänhoidon käytäntöjä, edistetään sekametsien kasvatusta, lisätään metsien kasvua edistämällä jalostetun metsänviljelyaineiston käyttöä sekä erityisesti turvemaiden tuhkalannoitusta, sekä vahvistetaan metsien sopeutumista ja ilmastoriskien hallintaa.

Osana metsien kasvun ja hiilen sidonnan lisäämistä koskevaa tavoitetta Valtioneuvosto hyväksyi huhtikuussa 2020 asetuksen, joka mahdollistaa, että metsien tuhkalannoitukseen on 1.5.2020 alkaen voitu myöntää tukea entistä useammille hankkeille. Asetuksen edellytyksistä poistettiin vaatimus puuston ravinne-epätasapainon osoittamisesta. Tuhkalannoituksen määrä olisi mahdollista kaksin-kolminkertaistaa nykyisestä.

 

Muualla palvelussamme
Valmisteilla: Kemera- järjestelmän muutokset ja rahoitus

Muualla verkossa
Metsätalouden tuet (Suomen metsäkeskus)
Kemera-varojen käyttö (Suomen metsäkeskus)
Metsänparannus- ja metsänhoitotöiden kustannukset (Luonnonvarakeskus)

Lisätietoja: