FI SV EN

METSO-programmet skyddar skogens biologiska mångfald

Handlingsplanen för den biologiska mångfalden 2014–2025 eller METSO kombinerar skyddet av skogar med skyddet av den skogsekonomiska användningen. Målet med programmet är att stoppa tillbakagången hos naturtyperna med skog och skogsarter och stabilisera en gynnsam utveckling av den biologiska mångfalden i skogarna. Handlingsplanen genomförs genom ekologiskt effektiva och frivilliga åtgärder. Statsrådet godkände programmet i juni 2014.  Programmet fortsätter till utgången av 2025.

Enligt METSO går skyddet av skogar ut på markägarnas frivilliga insatser och planen genomförs såväl genom kontinuerliga som tidsbegränsade metoder. Med hjälp av dessa frivilliga insatser tryggas livsmiljöer där trädbeståndet har representativa strukturella drag och skogsnaturens artrikedom är stor.

När skogsägaren vill bedöma den biologiska mångfalden i skogen kan han vända sig till Finlands skogscentral, den lokala NTM-centralen eller de professionella skogsrådgivarna (skogsvårdsföreningar, skogsindustrin, företagare inom skogstjänster) för att få råd. De regionala skogs- och miljömyndigheterna beslutar om objektet lämpar sig för programmet.

På vår webbplats

METSO-handlingsplanen får finansiering på 9,3 miljoner euro för naturvårdsprojekt och miljöstödsavtal år 2021 (JMS:s pressmeddelande 28.4.2021)
Planering som baserar sig på geografisk information och skogsägarnas delaktighet är viktiga i nyaMETSO-projekt (JMS:s och MM:s pressmeddelande 3.4.2020)
Skyddet av skog inom ramen för METSO-handlingsplanen har framskridit planenligt – mer resurser behövs dock för miljöstöd och naturvårdsprojekt (JMS:s och MM:s pressmeddelande 31.3.2020)

På andra webbplatser

Metsonpolku
Lägesrapport 2022 för Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland 2008–2025 (METSO) (Naturresursinstitutet) (på finska)

Lisätietoja

Ville Schildt, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162190