Liikenteen biopolttoaineet ja bioöljyt

Liikenteen biopolttoaineita ja muita bionesteitä voidaan tuottaa useista eri biomassoista ja biojätteistä ja käytössä on useita erilaisia valmistusteknologioita. Kaikki Suomessa jakelussa olevat liikenteen polttonesteet sisältävät nykyisin biokomponentteja. Liikenteen lisäksi bionesteitä ja biokaasua voidaan hyödyntää myös lämmityksessä.

Jätteistä, tähteistä ja metsäbiomassoista valmistetut biopolttoaineet luetaan kehittyneisiin biopolttoaineisiin

Biomassoista voidaan tuottaa nestemäisiä biopolttoaineita useilla eri teknologioilla. Jätteistä, tähteistä ja puupohjaisista biomassoista valmistetut biopolttoaineet luetaan kehittyneisiin biopolttoaineisiin. Kehittyneiden, eli toisen ja kolmannen sukupolven liikennebiopolttoaineiden ja bionesteiden valmistus ei kilpaile ruoan tai rehun tuotannon kanssa, sillä valmistuksessa ei käytetä ruoaksi kelpaavia raaka-aineita.

Kansallisesti tavoitteena nostaa liikenteen biopolttoaineiden osuutta

Liikenne tuottaa Suomessa noin viidenneksen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Liikenteen päästöistä noin 90 prosenttia syntyy tieliikenteessä.

Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa ja KAISUssa asetettiin 2016/2017 tavoitteeksi liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen. Tavoitteeksi asetettiin, että koko liikennejärjestelmästä tehdään pitkällä aikavälillä erittäin vähäpäästöinen. Päästöjä vähennetään parantamalla ajoneuvojen ja liikennejärjestelmän energiatehokkuutta sekä korvaamalla fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla ja vähäpäästöisillä polttoaineilla. Suurin päästövähennyspotentiaali on tieliikenteessä, jonne toimia erityisesti kohdennetaan.

Yksi keino vähentää liikennejärjestelmän päästöjä on liikenteen biopolttoaineiden osuuden nostaminen.  Niin kutsutusta jakeluvelvoitteesta säädetään laissa (419/2019). Jakeluvelvoitelaki velvoittaa liikennepolttoaineen jakelijoita toimittamaan vuosittain kulutukseen erikseen säädetyn vähimmäisosuuden uusiutuvia polttoaineita. Jakeluvelvoite eli biopolttoaineiden energiasisällön osuus jakelijan kulutukseen toimittamien moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä nousee asteittain 18 prosentista 30 prosenttiin vuonna 2029.

EU:n uusiutuvan energian direktiivi asettaa liikennebiopolttoaineille tavoitteita vuoteen 2030 asti

Joulukuussa 2018 julkaistun uuden uusiutuvan energian direktiivin (RED II) mukaan uusiutuvien energialähteiden osuus tulee nostaa EU:ssa 32 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. RED II-direktiivi edellyttää myös, että jäsenmaissa 14 prosenttia liikenteen käyttämästä energiasta on uusiutuvaa energiaa vuoteen 2030 mennessä. Kehittyneiden liikennepolttoaineiden osuudelle asetetaan direktiivissä oma alatavoitteensa. Kehittyneillä biopolttoaineilla tarkoitetaan biopolttoaineita, jotka tuotetaan direktiivin liitteessä IX luetelluista raaka-aineista. Jäsenmaiden on tullut saattaa voimaan RED II -direktiivin mukaiset kansalliset säädökset viimeistään 30.6.2021 mennessä. Parhaillaan käsitellään ehdotusta RED III-direktiiviksi.

Muualla palvelussamme

Biomassan kestävyyskriteerit

Muualla verkossa

Jakeluvelvoite (Energiavirasto)
Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta (419/2019)
Laki biopolttoöljyn käytön edistämisestä (418/2019)
Uusiutuvan energian direktiivi RED II englanniksi
Uusiutuvan energian direktiivi RED II suomeksi
Komissio: Sustainability criteria
ILUC-direktiivi englanniksi
Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenteen biopolttoaineet (Motiva)

Lisätietoja:

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350