FI SV EN

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan sopeutuminen 

Sopeutumisen haasteet maa- ja metsätalousministeriön toimialalla 

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala vastaa ilmastonmuutokseen sopeutumisesta erityisesti maataloudessa ja elintarviketuotannossa, metsätaloudessa, vesitaloudessa, kalastuksessa ja kalataloudessa sekä poro- ja riistataloudessa.

Maataloudessa ja elintarviketuotannossa merkittävimmät ilmastonmuutoksen aiheuttamat tarpeet ovat

  1. maatalouden tuotanto- ja tuhoriskien hallintamenetelmien kehittäminen
  2. viljelykasvien ja tuotantoeläinten terveysuhkien vähentäminen
  3. maaperän kasvukunnon ylläpitäminen
  4. kasvinjalostuksen kehittäminen
  5. lisääntyvien talvivirtaamien aiheuttaman ravinnehuuhtouman vähentäminen sekä
  6. ruokaturvan varmistaminen.

Maatalouden ilmastoriskien hallintaa kehitetään osittain maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman laatimisen yhteydessä rahoitettavista hankkeista.

Metsätalouden suurimmat haasteet liittyvät erilaisiin metsätuhoihin ja muutoksiin ekosysteemeissä.

Ilmastonmuutoksen sopeutumisen kytkeminen vesitalouteen on jo pitkällä, koska sektorin lähestymistapa on perinteisesti ollut riskilähtöinen ja sen suunnittelun aikajänne on pitkä. Erityisesti tulvariskien hallinta on Suomessa kehittynyttä ja ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioivaa. Tulvariskien hallintaa suunnitellaan kuuden vuoden sykleissä, jolloin ilmastonmuutokseen liittyvät mahdolliset uudet tiedot voidaan ottaa huomioon riskiarvioissa ja toimenpiteiden ilmastokestävyydessä. Myös vesistöjen säännöstelyn osalta padotus- ja juoksutusselvityksiä on laadittu viime vuosina paljon. Niiden avulla pyritään muokkaamaan säännöstelyjä paremmin ilmastonmuutokseen sopeutuviksi.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset kala-, poro- ja riistatalouteen näkyvät erityisesti ekosysteemien muutosten kautta. Kesällä 2021 Lapin jokien helteiden seurauksena korkeaksi nousseet lämpötilat vaikuttivat kalakantoihin. Myös porotalous kärsii talviolosuhteiden muuttumisesta haasteellisemmaksi.

Aiheesta lisääSopeutumisen tila (2017): Ilmastokestävyyden tarkastelut maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Luonnonvarakeskuksen julkaisu

Huoltovarmuutta, kestävää kilpailua ja riskinhallintaa

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi keväällä 2011 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimintaohjelman vuosille 2011-2015. Huoltovarmuutta, kestävää kilpailukykyä ja riskinhallintaa –nimisen ohjelman tavoitteena on ollut sisällyttää sopeutuminen osaksi hallinnonalan kaikkea suunnittelua ja toimeenpanoa.

Toimintaohjelmassa määritetään toimenpiteitä maa-, metsä-, kala- ja riistatalouteen, maaseutupolitiikkaan sekä vesitalouteen, ja sen keskeiset toimenpiteet koskevat muun muassa huoltovarmuutta ja riskienhallintaa, kasvi- ja eläinterveyttä, metsätuhoihin varautumista, kasvinjalostusta, tulvariskien hallintaa sekä metsien monimuotoisuudesta ja vesistöistä huolehtimista. Myös tutkimus- ja kehittämistyö ja viestintä ovat ohjelman mukaan tärkeitä ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämisessä.

Toimintaohjelmaa päivitetään parhaillaan.

Lue lisää

Metsät ja ilmastonmuutos
Maatalouden ilmasto-ohjelma
Vesiasiat maa- ja metsätalousministeriössä
Varautuminen maa- ja metsätalousministeriössä
Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus
Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuuden hankkeet

Muualla verkossa

Tuhot metsissä Metsäkeskuksen sivuilla
Vieraslajit.fi-sivusto
Luonnonvarat ja ilmastonmuutos, Luonnonvarakeskus Luke
Sopeutumisen viestintä ja työkalut, Tapio

Ilmastonmuutoksen riskit, kustannukset ja vastuut: tapaustarkastelussa sato- ja tulvavahingot. Ilmastopaneelin raportti 2/2016.

Lisätietoja

Kirsi Mäkinen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162104