FI SV EN

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan sopeutuminen 

Sopeutumisen haasteet maa- ja metsätalousministeriön toimialalla 

Maataloudessa ja elintarviketuotannossa merkittävimmät ilmastonmuutoksen aiheuttamat lyhyen aikavälin haasteet ovat maatalouden tuotanto- ja tuhoriskien hallintamenetelmien kehittäminen, viljelykasvien ja tuotantoeläinten terveysuhkien vähentäminen, maaperän kasvukunnon ylläpitäminen ja kasvinjalostuksen sekä kotieläinten ravitsemuksen kehittäminen. Pitkällä aikavälillä on tärkeää huoltovarmuuden turvaaminen sekä lisääntyvän vesistöjen rehevöitymisen vähentäminen. 

Metsätalouden suurimmat lyhyen aikavälin haasteet liittyvät metsätuhoihin sekä sään ääri-ilmiöiden lisääntymisen aiheuttamiin myrskytuhoihin. Ilmastonmuutoksen haitalliset vaikutukset ekosysteemeihin ja puuston kasvun nopeutuminen näkyvät vasta pidemmällä aikavälillä.

Ilmastonmuutoksen sopeutumisen kytkeminen vesitalouteen on jo pitkällä, koska sektorin lähestymistapa on perinteisesti ollut riskilähtöinen ja sen suunnittelun aikajänne pitkä.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset kala-, poro- ja riistatalouteen näkyvät vasta pitkällä aikavälillä ekosysteemien muutosten kautta.

Katso tästä Sopeutumisen tila (2017): Ilmastokestävyyden tarkastelut maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Luonnonvarakeskuksen julkaisu

MMM:n hallinnonalan ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimintaohjelma

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala vastaa ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimenpiteistä erityisesti maataloudessa ja elintarviketuotannossa, metsätaloudessa, vesitaloudessa, kalastuksessa ja kalataloudessa, poro- sekä riistataloudessa.

Maa- ja metsätalousministeriön Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimintaohjelma 2011–2015 – Huoltovarmuutta, kestävää kilpailukykyä ja riskinhallintaa julkaistiin keväällä 2011. Sen tavoitteena on sisällyttää sopeutuminen osaksi ministeriön hallinnonalan tavanomaista suunnittelua ja toimeenpanoa. 

Toimintaohjelmassa on määritetty toimenpiteitä maa-, metsä-, kala- ja riistatalouteen, maaseutupolitiikkaan sekä vesitalouteen. 

Keskeiset toimenpiteet koskevat muun muassa huoltovarmuutta ja riskienhallintaa, kasvi- ja eläinterveyttä, metsätuhoihin varautumista, kasvinjalostusta, tulvariskien hallintaa, metsien monimuotoisuudesta sekä vesistöistä huolehtimista. Myös tutkimus- ja kehittämistyö sekä viestintä ovat tärkeitä ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämisessä.

Maa- ja metsätalousministeriön ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimintaohjelma 2011-2015 - Huoltovarmuutta, kestävää kilpailukykyä ja riskinhallintaa 

Toimintaohjelmaa päivitetään tällä hetkellä.

Muualla palvelussamme

Metsät ja ilmastonmuutos
Maatalouden ilmasto-ohjelma
Vesiasiat maa- ja metsätalousministeriössä
Varautuminen maa- ja metsätalousministeriössä

Muualla verkossa

Metsätuhoihin varautuminen
Ruokavirasto
Vieraslajit
Luonnonvarat ja ilmastonmuutos, Luonnonvarakeskus Luke
Sopeutumisen viestintä ja työkalut, Tapio

Lisätietoja

Kirsi Mäkinen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162104