Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission jäsenten määrääminen
MMM valtioneuvoston yleisistunto 26.9.2019 13.00

Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.1.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille

HE 316/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä

Esittelijä
Mika Saari, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162134

Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille. Lakiehdotuksen tarkoituksena on parantaa maatalouden maksuvalmiutta tilanteessa, jossa toimintaympäristön muutokset tai poikkeukselliset sääolot ovat lisänneet tilojen taloudellisia vaikeuksia. Esityksellä toteutettaisiin pääministeri Juha Sipilän hallituksen vuoden 2019 talousarvioesitystä koskevan budjettiriihen yhteydessä tehty kirjaus, jonka mukaan tammikuun 2019 puolivälissä annetaan uusi hallituksen esitys maatilojen valtiontakausten toteuttamiseksi. Valtiontakaus voitaisiin myöntää lainalle, jonka luotonantaja myöntää tilapäisissä taloudellisissa vaikeuksissa olevalle maatalousyrittäjälle maatalouden tuotantotoiminnan maksuvalmiuden parantamiseksi. Valtiontakaukset myönnettäisiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maatalousalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 1408/2013 mukaisina de minimis -tukea sisältävinä takauksina. Valtiontakaukset myönnettäisiin maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera) tarkoitukseen käytettävissä olevien varojen rajoissa. Takauksen kohteena olevan lainan enimmäismäärä olisi maatilaa kohden 62 500 euroa ja takaus voisi koskea 80 prosenttia lainan määrästä, eli takauksen määrä olisi enintään 50 000 euroa. Takauksen kohteena olevan lainan laina-aika olisi enintään viisi vuotta. Maatilakohtaisen de minimis -tuen ja takausten myöntövaltuuden mitoitus on tehty ottaen huomioon Makeran taloudellisen tilanteen ja muut maatalousalan de minimis -tuet, jotka myönnettäisiin osana niin sanottua kuivuuspakettia. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLISET: (Maatilatalouden kehittämisrahasto) Ehdotetut valtiontakaukset myönnettäisiin Makerasta, jonka varoin katettaisiin myös mahdolliset valtion maksettaviksi aiheutuvat takausvastuut valtion talousarvioiden sekä Makeran käyttösuunnitelman mukaisten määrärahojen puitteissa. Makerasta rahoitettavien takausten myöntämisvaltuudeksi ehdotetaan 100 miljoonaa euroa. Riskiarvion perusteella myönnetyistä takauksista aiheutuisi nettomenoja takausvastuina Makeralle 10 miljoonaa euroa. Jos takauksen kohteena olevan lainan määrä tilaa kohden olisi 62 500 euroa ja takaus myönnettäisiin 80 prosentille lainapääomasta, lainoja voitaisiin myöntää 2 000 maatalousyritykselle. Tällöin myönnettävän de minimis -tuen määrä tilaa kohden olisi 6 667 euroa ja yhteensä 13 334 euroa, jolloin muut maatalousalan de minimis -tuet huomioon ottaen Suomen jäsenvaltiokohtainen maatalousalan de minimis -kiintiö ei ylity. Valtiontakausjärjestelmän toimeenpanossa hyödynnettäisiin maaseutuhallinnon olemassa olevaa Rahtu -tietojärjestelmää. Toimeenpano ja tarvittavat tietojärjestelmämuutokset on tarkoitus toteuttaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävissä olevin voimavaroin valtiontalouden kehyspäätösten sekä valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen