Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2018 11.20

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Mika Lintilä

Esittelijä
Toni Tuomainen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162052

Asia
Maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1267/2014) 1 §:n 10 kohtaa muutettaisiin siten, että siihen lisättäisiin osakehuoneistoja koskevat kirjaamisasiat sekä maininta huoneistotietojärjestelmästä. Asetuksen 2 §:ään ehdotetaan tehtäväksi 1 päivänä tammikuuta 2019 toimintansa aloittavaan Ruokavirastoon liittyvät tarpeelliset muutokset. Lisäksi asetusta muutettaisiin siten, että siihen lisättäisiin Suomen metsäkeskus ja Suomen riistakeskus. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vaikutukset
Asetukseen ehdotetaan lisättäväksi maininta eräistä ministeriön toimialaan kuuluvista lakisääteisistä tehtävistä, mutta asetusehdotuksella ei ole itsenäisiä taloudellisia eikä muita vaikutuksia. Huoneistotietojärjestelmän vaikutukset liittyvät mainittua tietojärjestelmää koskevan lainsäädännön antamiseen ja niitä on käsitelty siinä yhteydessä. Esitys on tarpeen Ruokavirastosta annetun lain täytäntöön panemiseksi sekä säännöksen informatiivisuuden varmistamiseksi.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen