Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2018 10.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Mika Lintilä

Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248

Asia
Eläinten hyvinvointikorvauksesta annettua valtioneuvoston asetusta (121/2015) ehdotetaan muutettavaksi. Muutoksella otettaisiin huomioon Euroopan komission Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 hyväksymät vuotta 2019 koskevat muutokset. Eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteitä yksinkertaistettaisiin joiltain osin poistamalla sellaisia vaatimuksia, jotka eivät ole suoraan maksettavan korvaustason perusteena tai jotka ovat jo muutoin normaalia hyvää eläinten hoitokäytäntöä. Myös toimenpiteiden vähimmäistasoja ehdotetaan muutettavaksi siten, että ne vastaavat toimenpiteiden vaatimuksiin tehtäviä muutoksia. Muutoksilla voidaan selkeyttää ja yksinkertaistaa eläinten hyvinvointikorvauksen ehtoja ja siten keventää järjestelmän toteutusta. Lisäksi eläinyksikköä kohden maksettavaa korvausmäärää nostettaisiin kahden toimenpiteen osalta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Eläinten hyvinvointikorvauksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.10.43 (Eläinten hyvinvointikorvaukset) määrärahasta. Vuoden 2019 valtion talousarvion kyseisen momentin määräraha on 67,767 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus on 42 prosenttia. Eläinten hyvinvointikorvaukseen arvioidaan vuonna 2019 tarvittavan noin 60,0 miljoonaa euroa. Lisäksi momentilla 30.10.43 on noin 77 miljoonaa euroa vuodelta 2018 siirtynyttä määrärahaa, joka koostuu eläinten hyvinvointikorvauksen kaudelta 2014-2020 siirtyvistä määrärahoista. Siirtyvästä määrärahasta käytetään vuodelta 2018 maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen toisen maksuerän maksamiseen kesäkuussa 2019 noin 28,0 miljoonaa euroa, jonka arvioidaan kattavan koko maksuerän. Siirtyvästä määrärahasta maksetaan myös vuodelta 2019 maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen ensimmäinen maksuerä. Asetukseen esitettyjen muutosten, joiden mukaan kahden toimenpiteen eläinyksikköä kohden maksettavaa korvausmäärää nostettaisiin, arvioidaan lisäävän määrärahatarvetta noin 300 000 eurolla. Eläinten hyvinvointikorvauksesta aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten, valtion talousarvion ja henkilötyövuosien puitteissa.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen