Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2018 10.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2019

Ministeri
Mika Lintilä

Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248

Asia
Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 3 §:n 4 momentin ja 7 §:n 4 momentin nojalla ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2019. Asetusehdotuksen mukaan aktiiviviljelijä voisi vuonna 2019 antaa uuden eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen. Aktiiviviljelijä voisi sitoumuksen antaessaan valita eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (121/2015) 4 §:ssä tarkoitettuja eläinlajikohtaisia toimenpiteitä. Toimenpiteitä olisi mahdollista valita nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatiloilla. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2019 (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Eläinten hyvinvointikorvauksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.10.43 (Eläinten hyvinvointikorvaukset) määrärahasta. Vuoden 2019 valtion talousarvion kyseisen momentin määräraha on 67,767 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus on 42 prosenttia. Eläinten hyvinvointikorvaukseen arvioidaan vuonna 2019 tarvittavan noin 60,0 miljoonaa euroa. Lisäksi momentilla 30.10.43 on noin 77 miljoonaa euroa vuodelta 2018 siirtynyttä määrärahaa, joka koostuu eläinten hyvinvointikorvauksen kaudelta 2014-2020 siirtyvistä määrärahoista. Siirtyvästä määrärahasta käytetään vuodelta 2018 maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen toisen maksuerän maksamiseen kesäkuussa 2019 noin 28,0 miljoonaa euroa, jonka arvioidaan kattavan koko maksuerän. Siirtyvästä määrärahasta maksetaan myös vuodelta 2019 maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen ensimmäinen maksuerä. Eläinten hyvinvointikorvauksesta aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten, valtion talousarvion mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen