Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.1.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta

Ministeri
Jari Leppä

Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248

Asia
Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 20 §:n 5 momentin, 21 §:n 3 momentin ja 22 §:n 4 momentin nojalla ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta. Asetuksella säädettäisiin tarkemmin lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioiden, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion sekä peltokasvipalkkion ehdoista, palkkioiden määrästä ja maksamisesta. Palkkioiden maksaminen perustuu yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 52 artiklaan. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 29.1.2019.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2019 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkiot, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio sekä peltokasvipalkkio ovat kokonaan Euroopan unionin rahoittamaa tukea. Lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkiot, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio sekä peltokasvipalkkio maksetaan vuoden 2019 valtion talousarvion momentilta 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki). Vuoden 2019 valtion talousarvion momentille 30.20.41 on budjetoitu varoja tukien maksamiseen 529,700 miljoonaa euroa. Momentin määrärahasta käytetään vuoden 2019 nautapalkkiota varten enintään 54,3 miljoonaa euroa, lypsylehmäpalkkiota varten enintään 32,0 miljoonaa euroa, uuhi- ja kuttupalkkioita varten enintään 1,7 miljoonaa euroa, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiota varten enintään 1,1 miljoonaa euroa ja peltokasvipalkkiota varten enintään 13,7 miljoonaa euroa. Vastaavat Euroopan unionilta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot).

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen