Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.1.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä

Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248

Asia
Perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annettua valtioneuvoston asetusta (234/2015) ehdotetaan muutettavaksi. Euroopan unionin lainsäädännön muutoksen vuoksi asetuksen 3 § aktiiviviljelijästä ehdotetaan kumottavaksi. Asetuksen 15 §:ään lisättäisiin uusi momentti, jossa määriteltäisiin ekologisen alan kesannon mesikasvit. Tällaisia kasveja olisivat aitohunajakukka, mesikät ja apilat sekä edellä mainittujen kasvien seoskasvustot. Lisäksi asetukseen lisättäisiin viherryttämistuen ja nuoren viljelijän tuen hehtaarikohtainen määrä vuonna 2019. Viherryttämistukea maksettaisiin tukialueella AB 75,0 euroa hehtaarilta ja tukialueella C 65,4 euroa hehtaarilta. Vuonna 2019 nuoren viljelijän tuen enimmäismäärä olisi 1 prosentti vuosittaisesta suorien tukien kansallisesta enimmäismäärästä. Tukea maksettaisiin 54,0 euroa hehtaarilta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 29.1.2019.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Perustuki, viherryttämistuki ja nuoren viljelijän tuki ovat kokonaan Euroopan unionin rahoittamaa tukea. Perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) määrärahasta. Vuoden 2019 valtion talousarvion momentille 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) on budjetoitu varoja tukien maksamiseen yhteensä 529,700 miljoonaa euroa. Momentin määrärahasta käytetään vuonna 2019 perustukea varten enintään noin 254 miljoonaa euroa, viherryttämistukea varten enintään noin 157,5 miljoonaa euroa ja nuoren viljelijän tukea varten enintään noin 10,5 miljoonaa euroa. Vastaavat Euroopan unionilta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot).

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen