Valtioneuvoston asetus MMM/2019/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.4.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2019

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) nojalla ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2019. Asetusehdotuksen mukaan uutta ympäristösitoumusta ja luonnonmukaista tuotantoa sekä luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevaa sitoumusta ei olisi mahdollista antaa vuonna 2019. Ympäristösopimuksista voisi ainoastaan tietyissä tilanteissa tehdä kosteikon hoitoa koskevan sopimuksen sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan sopimuksen. Asetuksella säädettäisiin myös luonnonhaittakorvauksen hakemisesta. Vuonna 2019 ei-tuotannollisia investointeja koskevaa korvausta ei myönnettäisi uusiin kosteikkoinvestointeihin tai perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen. Asetuksessa tarkoitetuista tukiohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 9.4.2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2019 (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ympäristökorvauksesta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta ja ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.43 (Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit) määrärahasta. Vuoden 2019 valtion talousarvion kyseisen momentin määräraha on 290,710 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus on 42 prosenttia. Ympäristökorvauksen osuus momentin 30.20.43 määrärahasta on 241,027 miljoonaa euroa, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen osuus 48,683 miljoonaa euroa, neuvonnan osuus 1,0 miljoonaa euroa ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen osuus 0 euroa. Lisäksi momentilla on noin 33,053 miljoonaa euroa vuodelta 2018 siirtynyttä määrärahaa, joka koostuu ympäristökorvauksen kaudelta 2014-2020 siirtyvistä määrärahoista. Momentilla on siten käytettävissä yhteensä 323,763 miljoonaa euroa. Edellä mainitusta määrärahasta arvioidaan vuonna 2019 tarvittavan ympäristökorvaukseen, luonnonmukaisen tuotannon korvaukseen ja ei-tuotannollisiin investointeihin sekä neuvontaan yhteensä noin 268,502 miljoonaa euroa. Luonnonhaittakorvauksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.44 (Luonnonhaittakorvaukset) määrärahasta, joka on 548,288 miljoonaa euroa vuonna 2019. Lisäksi momentilla on noin 64,777 miljoonaa euroa vuodelta 2018 siirtynyttä määrärahaa, joka koostuu luonnonhaittakorvauksen kaudelta 2014-2020 siirtyvistä määrärahoista. Momentilla on siten yhteensä käytettävissä 613,065 miljoonaa euroa. Luonnonhaittakorvaukseen arvioidaan vuonna 2019 tarvittavan yhteensä noin 545 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen