Valtioneuvoston asetus MMM/2022/159

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus biomassojen ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin myönnettävästä väliaikaisesta valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 26 §:n muuttamisesta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Petriina Wäre, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5162115
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi biomassojen ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin myönnettävästä väliaikaisesta valtionavustuksesta annettua valtioneuvoston asetusta (382/2016), jossa säädetään biomassojen ravinteiden kierrätyksen edistämiseen tarkoitetun avustuksen hakemisesta, myöntämisestä, maksamisesta ja käyttämisestä. Esitetään, että asetuksen 4 §:n 5 momenttia muutetaan siten, että asetuksen mukaista tukea voidaan myöntää valtion talousarviossa osoitettujen varojen rajoissa vuoden 2024 loppuun saakka, ja 26 §:ää muutetaan siten, että asetus on voimassa 31 päivään joulukuuta 2025. Asetuksen sisältö säilyisi muilta osin muuttumattomana. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen biomassojen ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin myönnettävästä väliaikaisesta valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n ja 26 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset: Valtion talousarvion momentille 30.40.22 (Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen, siirtomääräraha, 3 v) on vuonna 2022 osoitettu rahoitusta ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan yhteensä 5,1 milj. euroa, josta 2,1 milj. euroa on osoitettu valtion vuoden 2022 talousarviossa ja 3,0 milj. euroa vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa. Vuoden 2022 määrärahaa on tarkoitus käyttää nyt annettavan asetuksen muutoksen perusteella siltä osin kuin määräraha ei vielä vuoden 2022 aikana tule sidotuiksi tällä hetkellä voimassa olevan asetuksen perusteella rahoitettaviin hankkeisiin. Valtion talousarvion momentille 30.10.40 (Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset, siirtomääräraha, 3 v) on osoitettu rahoitusta kokonaan kansallisesti rahoitettaviin biokaasu-, lannankäsittely, ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointitukiin 7,0 milj. euroa vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa. Vuoden 2022 määrärahaa on tarkoitus käyttää nyt annettavan asetuksen muutoksen perusteella siltä osin kuin määräraha ei vielä vuoden 2022 aikana tule sidotuiksi tällä hetkellä voimassa olevan asetuksen perusteella rahoitettaviin hankkeisiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen