Hallituksen esitys MMM/2022/164

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista

HE 260/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Katri Aho, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162235
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista arpajaislakiin ehdotettujen muutosten johdosta. Voimassa olevassa arpajaislaissa säädetään hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista siten, että Veikkaus Oy:n tuotosta käytetään neljä prosenttia hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. Veikkaus Oy:n tuotolla rahoitetuille toiminnoille on kuitenkin tarkoitus ottaa käyttöön parlamentaarisessa yhteistyössä valmisteltu uusi rahoitusmalli, jossa toimintoja rahoitettaisiin vuoden 2024 alusta lukien menokehyksen sisältä yleiskatteellisista budjettivaroista. Arpajaislaissa säädetyistä Veikkaus Oy:n tuoton yksilöidyistä käyttötarkoituksista ja rahoituksen jakautumisesta eri käyttökohteisiin luovuttaisiin uuden rahoitusmallin johdosta. Veikkaus Oy:n tuotto otettaisiin jatkossa yleiskatteellisena valtion talousarvioon käytettäväksi talousarvion mukaisiin menoihin. Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista annettavassa laissa säädettäisiin tarkoitukseen myönnettävän avustuksen rahoituksesta, avustuksensaajatahoista sekä siitä, mihin tarkoituksiin avustusta voitaisiin myöntää. Lisäksi lakiin sisältyisi säännökset sekä valtionavustuslain että valtiontukisääntöjen soveltamisesta myönnettäviin avustuksiin. Esitys liittyy hallituksen esitykseen laiksi arpajaislain muuttamisesta ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksellä ei ole suoranaisia valtiontaloudellisia vaikutuksia. Uudessa rahoitusmallissa valtionavustusrahoituksen kokonaiskehys päätetään poliittisella päätöksellä julkisen talouden suunnittelun yhteydessä neljälle tulevalle vuodelle jatkuvuuden ja ennakoitavuuden parantamiseksi. Vuosia 2023-2026 koskevassa julkisen talouden suunnitelmassa on hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen osoitettu valtion talousarvion momentille 30.10.54 (Rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettava hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen) vuotuinen 39,192 miljoonan euron määräraha. Vuositasolla valtionavustusrahoituksen lopullisesta määrärahatasosta päätetään valtion talousarvion osana.Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista annettavan lain nojalla myönnettävät avustukset myönnetään julkisen talouden suunnitelmien ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen