Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus MMM/2021/21

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016—2018 ja 2020—2022 myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Markus Lounela, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162052
Asia
Ehdotettu valtioneuvoston asetuksen muutos perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaukseen ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeen jatkamisesta. Valtioneuvoston asetusta biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016—2018 ja 2020—2022 myönnettävästä valtionavustuksesta (382/2016) muutettaisiin siten, että se kattaisi myös ravinteiden kierrätykseen liittyvien tiedotus- ja neuvontahankkeiden tukemisen. Nyt tehtävillä muutoksilla valtioneuvoston asetukseen tehtäisiin muutokset ja lisäykset, jotka mahdollistaisivat ravinnekierrätykseen liittyvien hankkeiden rahoittamisen. Samassa yhteydessä valtioneuvoston asetuksen 22 §:ään tehtäisiin myös maksatusmenettelyjä selkeyttävä muutos tilintarkastajalta maksatuksen yhteydessä vaaditun lausunnon osalta. Valtioneuvoston asetuksen nimikettä selkeytettäisiin myös samassa yhteydessä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 22.2.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016—2018 ja 2020—2022 myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeeseen on osoitettu hallitusohjelmassa rahoitusta vuosille 2020—2022 yhteensä 6,9 milj. euroa. Ehdotetun asetusmuutoksen mukaisen ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman toteuttamiseen vuosina 2021—2022 arvioidaan tarvittavan yhteensä 1,5 milj. euroa. Määräraha on budjetoitu talousarvion vuoden 2020 momentille 30.40.22 (Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen, siirtomääräraha 3 vuotta).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen