Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Hallituksen esitys MMM/2021/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.3.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

HE 30/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Tapio Hakaste, Neuvotteleva virkamies p.029 5162152
Asia
Esityksen mukaan laissa säädettäisiin nykyistä selkeämmin erityiskiintiölupien käytöstä ja lupien myöntämisen perusteina käytettävistä tiedoista. Kalatalousaluetta koskevaa sääntelyä täydennettäisiin julkista hallintotehtävää hoitavan vastuiden ja valvonnan osalta. Osasta luvanmyyjälle määrättyjä tehtäviä säädettäisiin tarkemmin laissa ja sen nojalla annettavassa asetuksessa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Esitys selkeyttää Tenon kalatalousalueen luvanmyyntitehtävää.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen