Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Hallituksen esitys MMM/2021/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.2.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 20/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Orian Bondestam, Neuvotteleva virkamies p.029 5162494
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kalastuslain 88 § kaupallisen kalastajan määritelmästä sekä vastaavasti Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annettua lakia ja kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annettua lakia. Esityksen mukaan kaupallisen kalastajan määritelmään liittyvä viittaus arvonlisäverolaissa säädettyyn verovelvollisuusrajaan muutettaisiin kalastuksen liikevaihtoa koskevaksi euromääräiseksi rajaksi. Esityksen tarkoituksena on estää verovelvollisuusrajan noston vaikutus määritelmään. Kysymys on teknisestä korjauksesta kaupallisten kalastajien määritelmän ylläpitämiseksi ja verovelvollisuusrajan korotuksesta aiheutuvien kielteisten vaikutusten välttämiseksi. Lisäksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston mukaista tukea voitaisiin kehittämishankkeiden lisäksi myöntää ennakkoina myös investointihankkeille, jolla helpotetaan yritysten sopeutumista covid-19 -epidemian aiheuttamiin poikkeuksellisiin olosuhteisiin nykyisen ohjelmakauden loppuun saakka. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021. Lakeja sovellettaisiin kuitenkin jo 1 päivänä tammikuuta 2021 ja sen jälkeen jätettyihin rekisteröinti- ja tukihakemuksiin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Esityksellä varmistettaisiin, että aiemman määritelmän mukaisia päätoimisia I ryhmän kaupallisia kalastajia ei uusrekisteröinnin tai ensimmäisen rekisteröinnin yhteydessä siirtyisi tai luokiteltaisi II ryhmään, jolloin he voisivat menettää oikeuksia tukiin, kalastusmahdollisuuksiin ja kalastuslupiin. Jos ehdotettuja lakimuutoksia ei tehtäisi se voisi näkyä ryhmään I kuuluvien kaupallisten kalastajien vähenemisenä ja siten kotimaisen kalan tarjonnan vähenemisenä. Tämä olisi hallitusohjelman tavoitteiden vastaista. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston investointitukien myöntäminen ennakkoina helpottaisi yritysten sopeutumismahdollisuuksia covid-19 -epidemian aiheuttamiin poikkeuksellisiin olosuhteisiin nykyisen ohjelmakauden loppuun saakka. Lainsäädäntöön tehtävillä muutoksilla ei ole olennaisia vaikutuksia julkiseen talouteen. Ryhmään I kuuluvien kaupallisten kalastajien lukumäärän säilyminen ylläpitäisi myös siihen liittyvän elinkeinotoiminnan ja sen myönteiset kerrannaisvaikutukset talouteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen