Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Hallituksen esitys MMM/2021/46

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.3.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

HE 36/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Timo-Ville Nieminen, Hallitussihteeri p.029 5162379
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettujen toimituskokousten järjestämisessä covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annetun lain sekä yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettujen osakaskuntien kokousten sekä eräiden poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten väliaikaisesta järjestämisessä annetun lain voimaantulosäännöksiä siten, että lakien voimassaoloa jatkettaisiin 31 joulukuuta 2021 saakka. Tarkoituksena on jatkaa epidemian johdosta keväällä 2020 säädettyjen, määräaikaisten lakien voimassaoloa siten, että kiinteistötoimituksia, osakaskuntien kokouksia sekä poronhoitolaissa tarkoitettuja kokouksia voitaisiin järjestää myös etäosallistumiseen ja rajoitetusti kirjalliseen menettelyyn perustuen taikka siirtää koko vuoden 2021 ajan covid-19-epidemian vaikutusten minimoimiseksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole itsenäisiä taloudellisia vaikutuksia. Esitys mahdollistaisi kiinteistötoimituskokousten, osakaskuntien kokousten sekä poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten järjestämisen myös etäosallistumiseen ja rajoitetusti kirjalliseen menettelyyn perustuen taikka siirtää koko vuoden 2021 ajan covid-19-epidemiasta johtuvista rajoituksista huolimatta. Keskeisimpänä vaikutuksena olisi yleisen taloudellisen toimeliaisuuden ylläpito.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen