Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus MMM/2021/78

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.4.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2021

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) nojalla ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2021. Asetusehdotuksen mukaan uutta ympäristösitoumusta ei olisi mahdollista antaa vuonna 2021. Ympäristösopimuksista voisi tehdä kosteikon hoitoa koskevan sopimuksen sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan sopimuksen. Vuonna 2021 voisi antaa uuden luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevan sitoumuksen. Asetuksella säädettäisiin myös luonnonhaittakorvauksen hakemisesta. Vuonna 2021 ei-tuotannollisia investointeja koskevaa korvausta myönnettäisiin uusiin kosteikkoinvestointeihin. Asetuksessa tarkoitetuista tukiohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 26.4.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2021 (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ympäristökorvauksesta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta ja ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.43 (Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit) määrärahasta. Vuoden 2021 valtion talousarvion mukaan momentin määräraha on 314,190 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus on 42 prosenttia. Ympäristökorvauksen osuus momentin määrärahasta on noin 240,000 miljoonaa euroa, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen osuus noin 63,000 miljoonaa euroa, neuvonnan osuus noin 10,000 miljoonaa euroa ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen osuus 1,190 euroa. Momentilla on myös noin 29 miljoonaa euroa vuodelta 2020 siirtynyttä määrärahaa, joka koostuu ympäristökorvauksen kaudelta 2014-2020 siirtyvistä määrärahoista. Vuonna 2021 ympäristökorvaukseen, luonnonmukaisen tuotannon korvaukseen ja ei-tuotannollisiin investointeihin sekä neuvontaan arvioidaan tarvittavan yhteensä noin 310,330 miljoonaa euroa. Luonnonhaittakorvauksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.44 (Luonnonhaittakorvaukset) määrärahasta, joka on 617,764 miljoonaa euroa vuonna 2021. Lisäksi momentilla on noin 60 miljoonaa euroa vuodelta 2020 siirtynyttä määrärahaa, joka koostuu luonnonhaittakorvauksen kaudelta 2014-2020 siirtyvistä määrärahoista. Luonnonhaittakorvaukseen arvioidaan vuonna 2021 tarvittavan yhteensä noin 551,888 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen