Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Hallituksen esitys MMM/2021/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.5.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä

HE 77/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Markus Lounela, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162052
Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä. Esitys on osa kotimaisen työvoiman kannusteista, joilla pyritään turvaamaan maa- ja puutarhatiloilla tarvittavan kausityövoiman saatavuus ulkomaisen kausityövoiman maahantulon ollessa rajoittunutta. Kotimaisen kausityövoiman saatavuuden turvataan esityksellä toteuttamalla luopumistuen ansiotulorajan määräaikainen soveltamatta jättäminen. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi eräitä poikkeusmenettelyjä, joita sovellettaisiin väliaikaisesti maatalouden luopumistuen ansiotulorajaa koskeviin säännöksiin maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetussa laissa (612/2006) ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetussa laissa (1293/1994). Eräitä muun kuin kaupallisen maatalouden harjoittamisesta tai metsätalouden hankintatyöstä saatujen, ansiotulorajaan liittyviä ja luopumistuen maksamista ja sen aloittamista, luopumistuen maksun keskeyttämistä ja luopumistuen saajan ilmoitusvelvollisuutta koskevia edellytyksiä ei sovellettaisi 1.3.2021 ja 31.12.2021 välisenä aikana. Lakiehdotuksen tarkoituksena on mahdollistaa väliaikaisesti maatalouden luopumistukeen oikeutettujen tuensaajien ansiotyössäkäynti huoltovarmuuden turvaamiseksi covid-19-epidemian aiheuttamissa olosuhteissa maa- ja metsätalousministeriön toimialan kannalta kriittisissä tehtävissä ilman, että työssä ansaitun tulon määrä vaikuttaisi maatalouden harjoittamisesta luopuneen oikeuteen saada luopumistukea 1.3.2021 -31.12.2021. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa vuoden 2021 loppuun.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid- 19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Luopumistukimenojen arvioidaan esityksen johdosta lisääntyvän noin 550 000 eurolla. Esityksessä tarkoitetuista muutoksista aiheutuvat kustannukset katetaan valtion talousarvion momentin 30.10.42 (Luopumistuet ja –eläkkeet, S 2v) vuoden 2021 määrärahan puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen