Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus MMM/2021/73

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.4.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annettua valtioneuvoston asetusta (237/2015) ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksen 5 ja 6 §:ää ehdotetaan muutettavaksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 tehdyn muutoksen mukaisesti siten, että peltoalan lisääminen luomusitoumukseen olisi valtion talousarvion määrärahatilanne huomioon ottaen mahdollista myös seitsemäntenä ja kahdeksantena sitoumusvuonna. Muutoksen avulla voitaisiin varmistaa ympäristötavoitteiden saavuttaminen mahdollisilla uusilla peltoaloilla myös sitoumusta jatkettaessa uuden rahoituskauden siirtymäajalla. Asetuksen 8 §:ää muutettaisiin siten, että korvauskelpoisuutta saisi vaihtaa korvauskelpoisen alan ja korvauskelvottoman alan välillä, jos vaihdettava ala on tilakohtaisesti vähintään 0,2 hehtaaria. Lisäksi täsmennettäisiin asetuksen 24 §:ää, jossa säädetään luonnonmukaisen tuotannon korvauksen maksamisesta. Asetuksen 25 §:ään lisättäisiin säännös, jossa säädettäisiin tilanteista, joissa viljelijä antaa uuden luomusitoumuksen, koska vanhaa luomusitoumusta ei voida jatkaa. Tällaisissa tilanteissa eläimet olisi siirrettävä luonnonmukaiseen tuotantoon tai maatilalla olisi viljeltävä myyntikasveja asetuksen 20 §:ssä tarkoitetulla tavalla ensimmäisestä sitoumusvuodesta lähtien. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 26.4.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.43 (Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit) määrärahasta. Vuoden 2021 valtion talousarvion kyseisen momentin määräraha on 314,190 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus on 42 prosenttia. Ympäristökorvauksen osuus momentin määrärahasta on noin 240,000 miljoonaa euroa, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen osuus noin 63,000 miljoonaa euroa, neuvonnan osuus noin 10,0 miljoonaa euroa ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen osuus 1,190 euroa. Lisäksi momentilla 30.20.43 on noin 29 miljoonaa euroa vuodelta 2020 siirtynyttä määrärahaa, joka koostuu ympäristökorvauksen kaudelta 2014-2020 siirtyvistä määrärahoista. Luonnonmukaisen tuotannon korvaukseen arvioidaan vuonna 2021 tarvittavan noin 62 miljoonaa euroa. Asetuksen 5 ja 6 §:ään ehdotetulla muutoksella on välillisiä vaikutuksia valtion talousarvioon. Muutoksella asetukseen lisätään mahdollisuus hyväksyä luomusitoumuksiin uusia aloja myös seitsemäntenä ja kahdeksantena sitoumusvuonna. Siitä, onko alojen lisääminen luomusitoumuksiin valtion talousarvion määrärahatilanne huomioon ottaen mahdollista vuonna 2021, päätetään erikseen annettavalla valtioneuvoston asetuksella.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen