Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus MMM/2021/97

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Mika Saari, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162134
Asia
Maatilan investointituet sisältyvät Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014—2020, jonka toteuttamista jatketaan EU:n rahoituskausien välisen siirtymäajan 31.12.2022 asti. Maatilan investointituen määrästä säädetään maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (241/2015) liitteessä. Komissio on 14.4.2021 hyväksynyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 muutoksen siten, että maatilan energiantuotannossa biokaasun tuotantoon kohdistuvien investointien enimmäistukiprosenttia voidaan korottaa kymmenellä prosenttiyksiköllä 40 prosentista 50 prosenttiin. Hyväksytyn ohjelmanmuutoksen toimeenpanemiseksi maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitettä ehdotetaan muutettavaksi siten, että biokaasun tuotantoon kohdistuvissa investoinneissa avustuksen enimmäismäärä korotettaisiin 50 prosenttiin. Asetusehdotuksen tarkoituksena on edistää biokaasuinvestointien toteutumista pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 3.5.2021. Asetusta sovellettaisiin myös asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan tukihakemukseen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: (Momentit 30.10.40 ja 30.10.41, maatilatalouden kehittämisrahasto) Esityksen taloudelliset vaikutukset sisältyvät Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014—2020. Ehdotetulla muutoksella ei ole suoraa vaikutusta valtion menoihin tai maatilatalouden kehittämisrahaston varojen kokonaistarpeeseen, sillä rakennetuet myönnetään valtion talousarviossa ja rahaston käyttösuunnitelmassa tarkoitukseen käytettävissä olevien varojen rajoissa. Jos haettu tukimäärä ylittäisi käytettävissä olevien varojen määrän, rahoitettavat hakemukset valittaisiin valintamenettelyä käyttäen varojen rajoissa. Ehdotettu tukitason korotus parantaisi maatilojen biokaasutuotannon kannattavuutta, minkä arvioidaan lisäävän biokaasuinvestointien määrää. Myös teknologian parantunut toimivuus ja saatavuus sekä kiinnostus uusiutuvan energian positiivisiin talous- ja ympäristövaikutuksiin lisäävät maatilojen kiinnostusta biokaasun tuotantoon. Edellä mainitun perusteella arvioidaan, että vuoden 2023 loppuun mennessä maatiloilla toteutetaan noin 20 biokaasuinvestointia, joihin sidottaisiin maatalouden rakennetukiin osoitettua avustusrahoitusta enintään 6 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen