Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Valtioneuvoston periaatepäätös Kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2021/14

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ruokahallinnon tietovarannosta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 262/2020 vp; EV 51/2021 vp)

HE 262/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162244
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi ruokahallinnon tietovarannosta sekä siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki ruokahallinnon tietovarannosta
 2. Lag om livsmedelsförvaltningens informationsresurs
 3. Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta
 4. Lag om ändring av 36 § i lagen om transport av djur
 5. Laki riistavahinkolain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av viltskadelagen
 7. Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av lagen om växtförädlarrätt
 9. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 91 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 91 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
 11. Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
 13. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta
 14. Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd
 15. Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain 45 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 45 § i lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
 17. Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 50 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 50 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling
 19. Laki eläinjalostustoiminnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 16 § i lagen om djuravelsverksamhet
 21. Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain 41 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 41 § i lagen om medicinsk behandling av djur
 23. Laki ruoka- ja luonnonvaratilastoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 1 § i lagen om livsmedels- och naturresursstatistik
 25. Laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain 23 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 23 § i lagen om tillsyn över ekologisk produktion
 27. Laki eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta
 28. Lag om ändring av lagen om animaliska biprodukter
 29. Laki siemenlain 32 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 32 § i utsädeslagen