Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Valtioneuvoston periaatepäätös Kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Valtioneuvoston asetus YM/2021/35

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus luonnonsuojeluasetuksen liitteiden muuttamisesta

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Esko Hyvärinen, Ympäristöneuvos p.+35 8295250094
Asia
Uudella asetuksella muutettaisiin luonnonsuojeluasetuksen liitettä 4 niin, että se sisältäisi uudistetun luettelon luonnonsuojelulain soveltamisalaan kuuluvista uhanalaisista eliölajeista, mukaan lukien erityisesti suojeltavat lajit. Lisäksi ajantasaistettaisiin tarvittavilta osin asetuksella rauhoitettujen lajien nimistöä liitteissä 2(a), 3(a), 3(b) ja 3(c). Muutoksia lajien rauhoituksiin ei tehtäisi. Asetuksen liitteestä 4 poistettaisiin 403 lajia ja siihen lisättäisiin 815 lajia. Erityisesti suojeltavan lajin asema poistettaisiin 118 lajilta ja lisättäisiin 248 lajille. Asetuksen uudistettu liite 4 sisältäsi 2 536 uhanalaista lajia, joista 809 olisi erityisesti suojeltavia.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen luonnonsuojeluasetuksen liitteiden muuttamisesta.
Vaikutukset
Ehdotetuilla muutoksilla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia valtiontalouteen tai viranomaisten toimintaan nykytilanteeseen verrattuna. Ehdotuksen ympäristövaikutukset ovat myönteisiä, koska uusimpaan tietoon perustuvat asetuksen liitteet varmistavat lajisuojelutoimien oikean kohdentumisen. Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen voidaan kieltää luonnonsuojelulain 47 §:n 3 momentin mukaisella elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätöksellä. Säännökseen liittyvät luonnonsuojelulain 53 §:n mukaiset korvaussäännökset, joiden mukaan maanomistajalla tai erityisen oikeuden haltijalla on oikeus korvaukseen, mikäli suojelusta aiheutuu hänelle merkityksellistä haittaa. Lajin säätämisellä erityisesti suojeltavaksi lajiksi on välillisesti jossain määrin vaikutusta viranomaisten toimintaan, koska erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat pyritään usein eri yhteyksissä huomioimaan ilman 47 §:n 3 momentin mukaista päätöstäkin, mikä lisää viranomaisten antaman neuvonnan tarvetta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen