Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Valtioneuvoston selonteko TEM/2021/101

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

VNS 6/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Sari Haavisto, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295047154
Asia
Selonteon tavoitteena on luoda suuntaviivoja kotoutumisen edistämisen kehittämiseksi siten, että kasvavan maahanmuuttajaväestön osallisuus yhteiskunnassa voidaan varmistaa ja yhteiskunnan kehittämisessä hyödyntää myös maahanmuuttajien osaamista. Selonteko muodostaa eduskunnan edellyttämän (TrVM 6/2018) kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman kotouttamistoimien uudistamistarpeista ja tarvittavista uudistuksista. Selonteossa esitetty tavoitetila ja sen saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet perustuvat nykytilan ja keskeisten toimintaympäristön muutosten analyysille. Selonteossa esitetään rakenteiden ja palveluiden kehittämiseksi toimenpiteitä, joilla vastataan toimintaympäristön muutoksiin ja vahvistetaan moninaisen maahanmuuttajaväestön kotoutumista, työllisyyttä ja osallisuutta sekä hyviä väestösuhteita. Keskeistä on kehittää rinnakkain kotoutumisen edistämisen palveluita ja yleisen palvelu- ja koulutusjärjestelmän soveltuvuutta maahanmuuttajille.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista
Vaikutukset
Selonteossa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää riittäviä resursseja. Eduskunta on edellyttänyt kotoutumislain ja muun tarvittavan lainsäädännön uudistamista selonteon eduskuntakäsittelyn pohjalta. Selonteon toimeenpanosuunnitelman valmistelun ja kotoutumislain uudistamisen yhteydessä arvioidaan tarkemmin riittävät rahoitustarpeet osana julkisen talouden suunnitelman valmistelua. Rahoitustarpeita koskevat asiat käsitellään ja niistä päätetään valtiontalouden menokehyksen puitteissa valtion talousarviossa ja julkisen talouden suunnitelmassa sovittaen ne yhteen muiden julkisen talouden menotarpeiden kanssa. Selonteon tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä. Pidemmällä aikavälillä kotoutumisen palvelukokonaisuus todennäköisesti vaikuttaa myönteisesti kotoutumiseen ja työllistymiseen, jolloin työttömyydestä aiheutuvat suorat ja epäsuorat kustannukset pienenevät.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen