Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Valtioneuvoston periaatepäätös Kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Valtioneuvoston asetus OM/2021/85

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus kielilain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Anna Kiiskinen, Neuvotteleva virkamies p.029 5150134
Asia
Asetuksella ehdotetaan muutettavaksi 27.5.2004 annettua ja 1.1.2005 sekä 1.1.2016 muutettua valtioneuvoston asetusta kielilain täytäntöönpanosta (433/2004). Asetus sisältää säännökset kieliasiain neuvottelukunnasta sekä kielilainsäädännön soveltamista koskevasta kertomuksesta. Kieliasiain neuvottelukunta on oikeusministeriön yhteydessä toimiva ja ministeriötä avustava, yhteiskunnan eri sektoreita edustava asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on kielellisten oikeuksien edistäminen. Asetuksen muuttamisen tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää kieliasiain neuvottelukunnan toimintaa ja tehtäviä. Neuvottelukunnan tehtävien osalta tavoitteena on, että asetus jatkossakin mahdollistaisi laajasti kansalliskieliä ja muita kieliä sekä yleisesti maan kieliolojen seurantaa ja edistämistä koskevat tehtävät. Samalla neuvottelukunnan tehtäviin on tarkoitus lisätä vuoropuhelun edistäminen hallituksen ja kieliryhmien välillä. Neuvottelukunnan kokoonpanon osalta tavoitteena on, että neuvottelukunnassa olisi jatkossakin edustus neuvottelukunnan tehtävien näkökulmasta olennaisilta yhteiskunnan aloilta. Lisäksi neuvottelukunnassa olisi edustus niistä järjestöistä, joiden lakisääteisenä tehtävänä on edistää maan ruotsinkielisen väestön ja alkuperäiskansan saamelaisten kielellisiä oikeuksia. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kielilain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen