Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Valtioneuvoston periaatepäätös Kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/11

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 4/2021 vp; EV 78/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 4/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Päivi Kantanen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295048938
Asia
1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy pikaisesti selvittämään ja arvioimaan kokonaisvaltaisesti lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseen liittyvää lainsäädäntöä ja sen uudistamistarpeita, erityisesti mahdollisuuksia laajentaa rikostaustan selvittämisvelvollisuutta ja nopeuttaa rikosrekisteriotteen saamista, sekä tarvittaessa valmistelemaan asiaa koskevat lainsäädäntöehdotukset. 2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto kiinnittää asianmukaista huomiota lasten turvallisuuteen ja perusoikeuksien toteutumiseen silloin, kun kyse on henkilöiden soveltuvuudesta työskentelemään lasten kanssa, ja asiaa koskevissa tulevissa lainsäädäntöhankkeissa laatii lapsivaikutusten arvioinnin, joka sisällytetään osaksi hallituksen eduskunnalle antamia esityksiä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2021 ja määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen