Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Valtioneuvoston periaatepäätös Kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Valtioneuvoston asetus MMM/2021/122

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019—2021 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Sara Vänttinen, Hallitussihteeri p.029 5162065
Asia
Ehdotettu valtioneuvoston asetuksen muutos liittyy valtion vuoden 2021 talousarviossa kyläkaupat monipalvelukeskuksina -kokeiluhankkeiden toteuttamiseen osoitettuun kolmivuotiseen siirtomäärärahaan, jonka käyttäminen edellyttää tukijärjestelmän voimassaoloajan jatkamista. Asetuksella jatkettaisiin päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019—2021 annetun valtioneuvoston asetuksen voimassaoloaikaa 30.6.2024 asti. Kyläkaupat monipalvelukeskuksina -kokeiluhankkeiden toteuttamiseen valtion vuoden 2021 talousarviossa momentille 30.10.63 (Maaseudun kehittäminen) osoitettu rahoitus on tarkoitus sitoa kolmivuotisen siirtomäärärahan voimassaoloaikana (2021—2023), mutta tuen jälkiseuranta edellyttää, että tukijärjestelmän voimassaoloa jatketaan siten, että komission tukiasetuksen (EU) N:o 360/2012 mukainen tuki voidaan panna täytäntöön vielä kuuden kuukauden ajan komission tukiasetuksen voimassaolon päättymisestä 31.12.2023. Näin ollen asetuksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin 30.6.2024 asti. Asetuksen maantieteellistä soveltamisalaa laajennettaisiin samalla siten, että soveltamisalaan kuuluisivat jatkossa Suomen ympäristökeskuksen määrittelemän harvaan asutun maaseudun lisäksi myös muut Suomen ympäristökeskuksen määrittelemät maaseutualueet. Asetuksen nimikettä ja maantieteellistä soveltamisalaa koskevaa säännöstä muutettaisiin siten, että valtion talousarviossa osoitettujen varojen puitteissa tapahtuva tuen myöntäminen olisi talousarviossa tarkoitetuin tavoin mahdollista myös vuosina 2021—2023. Samalla myös asetuksen tarkoitusta ja määritelmiä koskevia säännöksiä päivitettäisiin siten, että ne vastaisivat uutta maantieteellistä soveltamisalaa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 21.6.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019—2021 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Kyläkaupat monipalvelukeskuksina -kokeiluhankkeiden toteuttamiseen on osoitettu valtion vuoden 2021 talousarvion momentille 30.10.63 (Maaseudun kehittäminen, siirtomääräraha 3 vuotta) määrärahaa 2 000 000 euroa. Kokeiluohjelman rahoituksen hallinnointia ehdotetaan jatkettavaksi Ruokavirastossa. Tukijärjestelmän toimeenpanosta Ruokavirastolle aiheutuvat kustannukset katettaisiin henkilötyövuosikustannusten osalta viraston toimintamenoista. Kokeiluohjelmalle varatun rahoituksen puitteissa on lisäksi tarkoitus toteuttaa ulkopuolinen arviointi vuoden 2023 jälkipuoliskolla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen