Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Valtioneuvoston periaatepäätös Kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/65

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain ja veronkantolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 75/2021 vp; EV 85/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 75/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Pertti Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530461
Asia

1. Eduskunta edellyttää, että valtiovarainministeriö seuraa lainmuutoksen toimeenpanoa ja varmistaa Verohallinnon riittävän neuvonnan lisäennakon vaikutuksesta jäännösveron määrään ja siitä, kuinka lisäennakkohakemuksen perusteella määrätty ennakkovero voidaan ottaa huojennettuun maksujärjestelyyn. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lainmuutoksen vaikutuksia yritystoiminnan edellytyksiin ja verotuottokertymiin ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin lain voimassaolon jatkamiseksi.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä lain veronkantolain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2021 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen