Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Valtioneuvoston periaatepäätös Kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Valtioneuvoston asetus STM/2021/122

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat ovat viimeisinä maakuntina siirtyneet koronavirusepidemian leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Varsinais-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakunnat ovat siirtyneet kiihtymisvaiheesta perustasolle. Asetuksen 3 §:n 3 momentissa säädetty asiakkaiden istumapaikkaa koskeva vaatimus ulkotiloissa ei koskisi enää Varsinais-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueella toimivia ravitsemisliikkeitä. Pykälän 4 momentti poistettaisiin eli asiakkaiden ohjaamista istumaan istumapaikoillaan koskeva velvollisuus ei koskisi enää minkään alueen ravitsemisliikkeitä. Asetuksen 5 §:ssä säädetään ravitsemisliikkeiden anniskelu- ja aukioloajan rajoittamisesta eri alueilla. Leviämisvaiheen alueita koskevia rajoituksia ei sovellettaisi enää millään alueella eli pykälän 1 momentti poistettaisiin. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella oleviin ravitsemisliikkeisiin sovellettaisiin kiihtymisvaiheen rajoituksia eli anniskelu sallittaisiin kello 22:een saakka ja vastaavasti sallittu aukioloaika jatkuisi kello 23:een. Varsinais-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa anniskelu sallittaisiin kello 1:een saakka ja sallittu aukioloaika jatkuisi kello 2:een. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 18.6.2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Tartuntatautilaissa tarkoitettujen ravitsemistoiminnan väliaikaisten rajoitusten taloudellisia ja muita vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksessä HE 32/2021 vp. Alueen epidemiatilanteen mukaan säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Muutosten tarkoituksena on lieventää rajoituksia hallitusti epidemiatilanteen salliessa. Asetuksella olisi myönteisiä vaikutuksia ravitsemisliikkeiden toimintaan Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella. Rajoitusten muutoksia on tarkoitus jatkaa viikoittain alueiden epidemiatilanteen mukaisesti ja lisäksi uudella tarkastelulla valtioneuvoston istunnossa 23.6.2021.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen