Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Valtioneuvoston periaatepäätös Kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Valtioneuvoston asetus MMM/2021/142

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.9.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Vilja Klemola, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162309
Asia
Ehdotetaan lisättäväksi valtioneuvoston asetukseen vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015) avustuksen myöntämistä valtiontukena koskevat uudet säännökset. Uusi 1 §:n 5 momentti ja uudet 2 a ja 2 b § sisältäisivät säännökset valtiontukena myönnettävään avustukseen sovellettavasta EU:n valtiontukisääntelystä. Asetusmuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 13 päivänä syyskuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Ei merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia. Vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin myönnettävää valtionavustusta voitaisiin edelleen jakaa sen mukaisesti kuin valtion talousarviossa suunnataan avustuksiin määrärahaa. Asetusmuutoksen ainoa taloudellinen vaikutus olisi, että jatkossa valtionavustusta voitaisiin myöntää ei-taloudellisen valtionavustuksen lisäksi myös valtiontukena taloudelliseen toimintaan EU:n valtiontukisääntelyä noudattaen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen