Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 25.11.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriön metsäneuvoksen viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 18.11.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 11.11.2021 13.00

Ohjelmat MMM/2021/155

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347
Asia
Suomen esitys Euroopan komissiolle liittymissopimuksen mukaisen pohjoisten alueiden maataloutta koskevan pitkäaikaisten kansallisten tukien järjestelmästä jatkosta vuodesta 2022 alkaen. Tällä hetkellä sovelletaan Euroopan komission päätöksen (EU) 2018/672 (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 8419) mukaista tukijärjestelmää, joka päättyy 31.12.2021. Tuen maksuvaltuutta ehdotetaan korotettavaksi noin 10,6 miljoonalla eurolla. Korotus ei vaikuttaisi suoraan pohjoisen tuen vuotuiseen käyttömäärään, jota rajoittaa ensisijaisesti vuosittain käytettävissä oleva maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen momentin (30.20.40) määräraha. Tukijärjestelmä jatkuisi sisältönsä osalta hyvin pitkälti samankaltaisena kuin tällä hetkellä voimassa olevaa komission päätöstä on sovellettu. Euroopan komissiolle tehtävästä pohjoisen tuen esityksestä vuodesta 2022 alkaen on neuvoteltu valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) välillä maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 8 §:n mukaisesti. Esityksestä saavutettiin yhteinen näkemys valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen kesken. Lisäksi pohjoiseen tukeen kuuluvan porotaloudeneläinkohtaisen tuen osalta saamelaiskäräjien ja maa- ja metsätalousministeriön välillä on pidetty saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 9 §:n mukainen neuvottelu 3.9.2021.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy Suomen esityksen pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset Mahdollisuutta maksaa esitetyn maksuvaltuuden mukaisia tukia käytettäisiin valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisen maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen momentin (30.20.40) vuosittaisen määrärahan ja menokehyksen puitteissa. Vuonna 2021 pohjoista tukea arvioidaan valtion talousarvion mukaan maksettavan yhteensä noin 302,6 miljoonaa euroa. Komission päätökseen esitettävä maksuvaltuuden korottaminen olisi nykytilanteessa siten lähinnä tekninen, mutta korotuksella maksuvaltuuden tarkastelu päivitettäisiin ajan tasalle komission päätösten mukaisen laskentamenettelyn mukaisesti siten, että maksuvaltuus olisi aiempien komission päätösten 95/196/EY, 2002/404/EY, K(2009)3067 ja 2018/672 mukaisesti laskettu sallittu teoreettinen enimmäismäärä, joka pohjoiseen tukeen olisi osoitettavissa. Esitetyllä pohjoisen tuen jatkolla vuodesta 2022 alkaen ei ole vaikutusta valtion talousarvion vuosittaisen määrärahan käyttöön.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen