Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 25.11.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriön metsäneuvoksen viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 18.11.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 11.11.2021 13.00

Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen MMM/2021/171

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.10.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen kokeellisen ekosysteemitutkimuksen eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (AnaEE ERIC) liittymiseksi

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Mikko Peltonen, Tutkimusjohtaja p.029 5162296
Asia
Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kalliolle tai hänen estyneenä olleessaan osastopäällikkö Minna-Mari Kailalle myönnetään valtuudet allekirjoittaa hakemuksen, jolla Suomi hakee jäsenyyttä kokeelliseen ekosysteemitutkimuksen eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon AnaEE ERIC:iin.
Esitys
Valtioneuvosto valtuuttaa kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallion tai hänen estyneenä ollessaan osastopäällikkö Minna-Mari Kailan allekirjoittamaan hakemuksen, jolla Suomi hakee jäsenyyttä kokeelliseen ekosysteemitutkimuksen eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (AnaEE ERIC)
Vaikutukset
Suomen osallistuminen AnaEE ERIC:iin tehostaa tutkimusta tarjoamalla välittömän pääsyn uusiin ja kehitteillä oleviin korkeantason tutkimusinfrastruktuureihin ja uusiin teknologioihin, mikä on tärkeää kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta. Lisäksi se parantaa mahdollisuuksia kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön ja EU-tason rahoitushakuihin sekä lisää kansainvälistä liikkuvuutta ja tutkijavaihtoa. AnaEE ERIC:in perussäännön mukaisesti Suomen tulee maksaa jäsenmaksu, joka on viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana arvioilta 61 000 € vuodessa. Lisäksi Suomen tulee tukea tarkoituksenmukaisesti Suomen AnaEE-tutkimusympäristöjen toimintaa. Suomen jäsenyydestä AnaEE ERIC:issä jäsenmaksuista, kansalliseen AnaEE -verkostoon kuuluvien tutkimusalustojen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä jäsenyydestä mahdollisesti aiheutuvat muut menot katetaan käytettävissä olevin resurssein julkisen talouden suunnitelmien ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen