Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 25.11.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriön metsäneuvoksen viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 18.11.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 11.11.2021 13.00

Hallituksen esitys MMM/2021/172

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.10.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonmukaisesta tuotannosta sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 193/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Timo Rämänen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162197
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki luonnonmukaisesta tuotannosta. Uudella lailla luonnonmukaista tuotantoa koskevaan lainsäädäntöön tehtäisiin EU:n uuden luonnonmukaista tuotantoa koskevan asetuksen edellyttämät muutokset. Samalla nykyinen luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annettu laki kumottaisiin. Voimassa olevaan valvontaviranomaisia ja valvontaa koskevaan sääntelyyn ei tulisi merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Hallinnollisiin pakkokeinoihin ehdotetaan uutta hallinnollista seuraamusta, luomuvalvonnan seuraamusmaksua, jolla voitaisiin nopeammin reagoida mahdollisiin laiminlyönteihin. EU:n luonnonmukaista tuotantoa koskeva lainsäädäntö on sellaisenaan Suomessa sovellettavaa oikeutta. Asetuksia täydentävänä laki ei muodostaisi itsenäistä ja kattavaa sääntelykoko-naisuutta, vaan sitä sovellettaisiin rinnakkain asetusten kanssa. Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi sakon täytäntöönpanosta annettua lakia ehdotetun uuden hallinnollisen seuraamusmaksun johdosta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1. 2022, jolloin EU:n uutta luomuasetusta ryhdytään soveltamaan.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi luonnonmukaisesta tuotannosta sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Vähittäiskaupan valvonta laajenee ja aiheuttaa hieman lisäkustannuksia pakkaamattomia tuotteita myyville vähittäiskaupoille. Valvontaviranomaisille esitetyillä uusilla valvonnan työkaluilla helpotetaan viranomaisten valvontatyötä sekä parannetaan kuluttajansuojaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen