Anpassning inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 

Utmaningar inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde 

De viktigaste kortsiktiga klimatutmaningarna inom jordbruket och livsmedelsproduktionen handlar om att utveckla metoder för att hantera produktions- och inkomstrisker, minska hälsorisker hos odlingsgrödor och produktionsdjur, behålla jordens bördighet samt att utveckla växtförädlingen och husdjurens utfodring. På lång sikt är det viktigt att man säkrar försörjningstryggheten och minskar vattendragens allt större eutrofiering.

Skogsbrukets kortsiktiga utmaningar gäller skogsskador och stormskador som följer av ökade extrema väderhändelser. Klimatförändringens negativa konsekvenser för ekosystemen och trädbeståndets snabbare tillväxt blir synliga först på längre sikt. 

Arbetet med att integrera klimatanpassningsåtgärderna i förvaltningen av vattenresurserna har redan kommit långt eftersom sektorns angreppssätt redan länge varit riskbaserat och planeringsperspektiv långt. 

Klimatförändringens effekter för fiskerinäringen, renskötseln och vilthushållningen blir synliga på lång sikt när ekosystemen förändras. 

Handlingsprogram för anpassning till klimatförändringen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde svarar för åtgärderna för anpassning till klimatförändringen särskilt när det gäller jordbruk och livsmedelsproduktion, skogsbruk, förvaltning av vattenresurser, fiske och fiskerinäring, renskötsel och vilthushållning.

Jord- och skogsbruksministeriets handlingsprogram för anpassning till klimatförändringen 2011–2015 - Försörjningstrygghet, hållbar konkurrenskraft och riskhantering - gavs ut våren 2011. Programmets mål är att anpassningsåtgärderna tas in i den normala planeringen och arbetet inom ministeriets förvaltningsområde.  

I handlingsprogrammet ingår åtgärder för jordbruket, skogsbruket, fiskerinäringen, vilthushållningen, landsbygdspolitiken och förvaltningen av vattenresurser. 

De viktigaste åtgärderna rör bl.a. försörjningstrygghet och riskhantering, växtskydd och djurhälsa, beredskap för skogsskador, växtförädling, hantering av översvämningsrisker, skötsel av skogarnas biologiska mångfald och vattendrag.  Även forskning och utveckling samt kommunikation är viktiga åtgärder när man vill bidra till anpassningen till klimatförändringen.

Handlingsprogrammet uppdateras för tillfället.

På vår webbplats

Skogar och klimatförändring
Lantbrukets klimatprogram
Vatten

På andra webbplats

Beredskap för skogskador
Livsmedelsverket
Främmande arter

Mer information