Anpassningsplanens uppföljningsgrupp 

I juni 2015 tillsatte jord- och skogsbruksministeriet en uppföljningsgrupp med uppgift att samordna genomförandet av den nationella planen för anpassning till klimatförändringen.

Gruppens särskilda uppgift är att aktivera de statliga myndigheternas och sektorernas samarbete när det gäller anpassning, att identifiera forskningsbehov och komma med förslag till utveckling av forskningen kring anpassningsfrågor, bidra till omvandling av forskningsrön i praktiken och leda anpassningsprojekt. Vidare ska gruppen bidra till kommunikation och kunskap om anpassningsfrågor, medverka i att förankra EU:s anpassningsstrategi i Finland och att bereda nationella riktlinjer för anpassningsfrågor när det behandlas i EU samt att följa upp och rapportera om anpassningsplanens utfall och bidra till bedömningen av anpassningsåtgärdernas effekter.  Uppföljningsgruppen är också anpassningsprojektens styrgrupp. 

Gruppen har en bred representation. Medlemmarna representerar de ministerier, myndigheter, regionala och lokala aktörer samt forskningsinstitut som är centrala med tanke på anpassningsfrågor. Mandatperioden löper ut vid utgången av 2018. 

Mer information

Kirsi Mäkinen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162104