Användning av virke för energiproduktion

Skogsenergi fås från virkesförädlingsindustrins biprodukter, dvs. returlutar, bark och sågspån. Vid slutavverkning, gallring och vård av ungskog tar man även tillvara på grenar och toppar samt stubbar och slanor som kan flisas och använda som energikällor, med andra ord som skogsflis. I huvudsak använder man skogsbränslen för alstring av värme och el. Från skogsbiomassa framställer man också flytande bränslen som ersätter olja i trafik och eldning.

Andelen skogsbränslen av Finlands energiproduktion är redan större än andelen olja eller kol

Under de senaste åren har man täckt en fjärdedel av den totala energiförbrukningen med skogsbränslen. Dessa bränslen är den viktigaste råvaran inom vår energiproduktion. Sedan år 2012 är andelen skogsbränslen större än andelen oljan, kol eller naturgas. Mätt med energiinnehåll använde man år 2015 skogsbränslen allt som allt 93 terawattimmar (TWh). Av detta upptog värmeanläggningarnas och kraftverkens fasta skogsbränslen 35 TWh, bränning av svartlut 39 TWh, vedbränning 16 TWh och andra skogsbränslen 2 TWh.

År 2015 använde man 8,0 miljoner kubikmeter skogsflis för att alstra el och värme, vilket motsvarar ca 16 TWh. Största delen, dvs. 7,3 miljoner kubikmeter, utnyttjades i värmeanläggningar och kraftverk. Utöver dessa använder man skogsflis för eldning i småhus och på gårdar.

Enligt statistiken 2015 var klenvirke, dvs. avbarkade och obarkade slanor, råvara till över hälften av värmeanläggningarnas och kraftverkens skogsflis, 3,9 miljoner kubikmeter. Klenvirke drivs i synnerhet i samband med vård av ungskog och första gallring. Näst mest använde man hyggesavfall, 2,4 miljoner kubikmeter, och stubbar 0,8 miljoner kubikmeter.

Ny energi- och klimatstrategi 2030

I november 2016 godkände regeringen en ny nationell energi- och klimatstrategi. Enligt strategins scenarioberäkningar alstras det sammanlagt 120–130 TWh skogsenergi år 2030. När skogsindustrins investeringar och avverkningsmängder växer, ökar också mängden biprodukter som kan användas som energiråvara. Av virkesförädlingsindustrins returlutar ska år 2030 produceras 48 TWh energi, av fasta skogsbränslen 55 TWh, av vilket 29 TWh är skogsflis. 29 TWh motsvarar ca 13,5 miljoner kubikmeter skogsflis.

Enligt strategin ska den fysiska andelen av biodrivmedlens energiinnehåll höjas till 30 procent i allt bränsle som säljs för vägtrafikbruk fram till 2030. Man utgår från att den ökade efterfrågan täcks med inhemsk produktion. Ökad produktion kan bygga på flera olika teknologier. Som råvara kan användas olika avfall och rester eller skogbiomassor, t.ex. sågspån eller skogsflis. Efterfrågan på inhemska skogsbaserade råvaror kommer väsentligt att bero på utvalda teknologier. Enligt de beräkningar som gjorts upp för strategin kommer efterfrågan på olika skogsbiomassor för tillverkning av biodrivmedel att sammanlagt ligga mellan 3 och 4 miljoner kubikmeter. 

På vår webbplats
Hållbarhetskriterier för energibiomassor

På andra webbplatser
Skogsvårdsrekommendationer för drivning av energivirke, arbetshandbok (på finska)
Energi- och klimatstrategi 2016
Infografik om Finlands klimatpolitik
Statistikdatabas Energianvendningen av trä (LUKE)
Energived (Skogscentralen)
ForestEnergy 2020 (på finska)

Mer information

Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350