Enligt arbetsgruppens förslag förlängs perioden för 141-stödet till år 2014

Jord- och skogsbruksministeriet 29.3.2007 8.36
Pressmeddelande -

De gemensamma jordbrukspolitiska åtgärderna räcker inte om vi tänker trygga jordbrukets verksamhetsbetingelser i Finland. Enligt arbetsgruppen är det nödvändigt att lösningen på frågan om jordbruket i Södra Finland bygger på artikel 141 om vi vill att jordbruket också i fortsättningen är lönsamt. Arbetsgruppen finner det motiverat att stödprogrammet 141 löper över den följande landsbygdsförordningens programperiod 2007-2013 till slutet av år 2014. De planerade ändringarna av och tidsplanen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik stödjer detta mål. Arbetsgruppen överlämnade i dag den 29 mars sin rapport till jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja.

Arbetsgruppen konstaterar att de centrala målen för det nationella stödet till Södra Finland är desamma som tidigare. I Finland har det poängterats behovet av ett långvarigt nationellt stödsystem som tar våra förhållanden i beaktande, och att även stödnivån och -formen är sådana som går att acceptera. Arbetsgruppen anser att såväl inkomst- som investeringsstöden också i fortsättningen är livsviktiga för vår jordbruksproduktion.

Arbetsgruppen framhäver att framtiden för vårt jordbruk bygger på den gemensamma jordbrukspolitiken, det delfinansierade landsbygdsprogrammet och det nationella stödet som ingår i anslutningsfördraget och som kompletterar dessa. Huvudlinjerna i målen för dessa tre politiknivåer måste stå i överensstämmelse med varandra.

Enligt arbetsgruppen kan produktgrupperna utvecklas vidare med beaktande av de olika produktionsinriktningarnas särdrag, utvecklingen under den förra stödperioden samt de olika förändringstrycken och -behoven inom stödpolitiken. Ett stödsystem enligt dessa utgångspunkter skulle bygga på de produktgrupper som ingick i den föregående lösningen om 141 och som nu delas in i fyra huvudproduktgrupper: idisslare, enmagade, trädgårdsskötsel och vissa odlingsväxter.

Arbetsgruppen anser att på grund av Finlands nordliga förhållanden och särdragen i jordbruket ska de nationella stöden i första hand också i framtiden vara kopplade till produktionen.

Arbetsgruppen har utfört förberedande arbete kring Finlands officiella förslag som bygger på artikel 141. I arbetsgruppen har suttit företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund (MTK) och Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (SLC).

Staten och jordbruksproducenternas centralorganisationer kommer att bereda och förhandla om det officiella förslaget som läggs fram för kommissionen i början av sommaren 2007. Målet är att det nya stödprogrammet fortsätter utan störningar från ingången av år 2008.

Ytterligare information:
ordföranden för 141-arbetsgruppen Pekka Pesonen, tfn 0400 664 840
statssekreterare Jouni Lind, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 521 3305
andra ordförande Juha Marttila, Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK,
tfn 050 341 3167
tredje ordförande Jarmo Mäntyharju, Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK,
tfn 0500 325470
ordförande Holger Falck, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC,
tfn 050 555 3711